208,83 zł miesięcznie wynosił w ubiegłym roku dochód z jednego hektara przeliczeniowego. Kwota ta będzie obowiązywać osoby starające się o świadczenia na dzieci w nadchodzącym okresie ich wypłaty.
Co do zasady w przypadku rodziców prowadzących gospodarstwo rolne, którzy wnioskują o zasiłek lub pomoc z Funduszu Alimentacyjnego (FA), za dochód uznawany jest ten osiągany z jednego hektara przeliczeniowego. Jest on podawany przez prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Kwota ta jest dzielona następnie przez 12, tak aby uzyskać jej miesięczną wysokość. Z obwieszczenia GUS wynika, że w 2014 r. dochód wyniósł 2506 zł, co daje 208,83 zł miesięcznie. Są to więc wartości niższe od tych z 2013 r., kiedy wynosiły odpowiednio 2869 zł i 239,08 zł miesięcznie.
Spadek dochodu osiąganego z jednego hektara oznacza, że więcej osób utrzymujących się z rolnictwa może zyskać pomoc finansową na dzieci, tym bardziej że w rozpoczynającym się 1 listopada nowym okresie zasiłkowym będzie obowiązywać wyższe kryterium (nie zmienią się w przypadku świadczeń z FA).