Akta osobowe pracownika w części B będą obejmować m.in. dokumenty związane z korzystaniem przez zatrudnionego z urlopów: macierzyńskiego, na warunkach macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.
Usunięty zostanie wymóg gromadzenia pism dotyczących dodatkowego macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Zmiany są konieczne ze względu na nowelizację kodeksu pracy z 24 lipca 2015 r. (Dz.U. poz. 1268), która wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r. Przewiduje ona połączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z urlopem rodzicielskim, co powinno mieć odzwierciedlenie w zakresie dokumentacji pracowniczej.
Nowe przepisy dostosują także rozporządzenie do ustawy zmieniającej k.p. w zakresie zatrudnienia terminowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), która wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. Nowelizacja zakłada m.in., że nie będzie już można zawierać umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.
Ze wzoru umowy o pracę, który jest załączony do obecnego rozporządzenia, usunięte zostanie zatem wskazanie takiego rodzaju kontraktu. Jednocześnie nowy wzór będzie uwzględniał konieczność wymienienia okoliczności, które będą uzasadniały niestosowanie przez pracodawców nowych ograniczeń w zakresie zatrudnienia na czas określony (m.in. 33-miesiecznego limitu takiej pracy).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacjach