Rząd zajmie się we wtorek projektem koszyka gwarantowanych świadczeń medycznych. Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, do której koszyk jest załącznikiem.

Nowela, przygotowana przez resort zdrowia, wprowadza mechanizm umieszczania w wykazie stanowiącym rozporządzenie ministra zdrowia świadczeń medycznych gwarantowanych lub niegwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia.

Projekt określa kryteria i zasady tworzenia koszyków świadczeń oraz ich modyfikacji. Ministerstwo raz w roku będzie weryfikować i aktualizować koszyk z uwzględnieniem rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych. Negatywna ocena AOTM zobowiązuje resort do nieumieszczania danej procedury w koszyku świadczeń gwarantowanych. Natomiast pozytywna rekomendacja daje możliwość dołączenia procedury do koszyka świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Przygotowany przez resort zdrowia projekt koszyka świadczeń gwarantowanych obejmuje kilka tysięcy świadczeń, które są już finansowane ze środków publicznych, m.in. świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne, rehabilitacja, ratownictwo medyczne, programy profilaktyczne i zdrowotne, leczenie psychiatryczne i uzależnień, terapeutyczne programy lekowe onkologiczne i nieonkologiczne, a także leczenie szpitalne.

Świadczenia częściowo finansowane ze środków publicznych to m.in. refundacja leków, leczenie stomatologiczne, lecznictwo uzdrowiskowe, świadczenia pielęgnacyjne-opiekuńcze i paliatywno- hospicyjne.

W koszyku znajdują się także świadczenia gwarantowane ze środków resortu zdrowia: świadczenia wysokospecjalistyczne, programy zdrowotne, zakup szczepionek, ratownictwo medyczne, świadczenia dla osób nieubezpieczonych oraz pozostałe świadczenia.

Gwarantowane będą także zabiegi chirurgii plastycznej w przypadku rekonstrukcji po ciężkich wypadkach lub chorobach nowotworowych oraz obdukcja medyczna dla dzieci i ofiar przemocy w rodzinie.

Natomiast koszyk świadczeń niegwarantowanych zawiera listę ok. 300 procedur. Są to m.in. szczepienia na rotawirusy, szczepienia na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Nie ma również elementów rehabilitacji, które nie mieszczą się w zakresie skierowania na rehabilitację lub do uzdrowiska.

Płacić trzeba będzie także m.in. za zapłodnienia metodą in vitro, zabiegi związane ze zmianą płci, a także za cesarskie cięcie na żądanie.

Pacjenci będą też sami finansować leczenie ciężkiej osteoporozy teriparatidem, badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego z dostarczeniem energii termicznej do mięśnia zwieracza dolnego przełyku i wpustu żołądka, w celu leczenia choroby refluksowej, enteroskopię kapsułkową jelita grubego oraz złożoną komputerową ocenę chodu z zapisem wideo i trójwymiarową kinematyką.

W koszyku świadczeń niegwarantowanych znalazły się także niektóre zabiegi kardiologiczne i kardiochirurgiczne, m.in. przezskórna implantacja zastawki aortalnej z wyjątkiem pacjentów ze stenozą zastawki aortalnej, zdyskwalifikowanych od leczenia operacyjnego, rehabilitacja psychofizyczna u pacjentów po implantacji kardiowertera defibrylatora, wszczepienie defibrylatora dwujamowego z funkcją defibrylacji przedsionkowej i komorowej oraz telefoniczna transmisja zapisu ekg, nadzorowanie i monitorowanie 24-godzinne; ocena przez lekarza, interpretacja i opis.

Według resortu zdrowia projekt koszyka otwiera drogę do dalszych prac nad ustawą o dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeniach zdrowotnych. Ministerstwo zapewnia, że jego wprowadzenie pozwoli skrócić czas oczekiwania na świadczenia medyczne.