Zbliża się termin przekazania pozostałej wpłaty na fundusz socjalny. Pracodawcy zobowiązani do jego utworzenia, którzy wcześniej nie przelali całej kwoty, mają na to czas do końca września.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, z dobrowolnych odpisów dodatkowych oraz ze zwiększeń. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy, naliczonych zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o ZFŚS, pracodawca przekazuje na rachunek bankowy funduszu do 30 września tego roku, z tym że w terminie do 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych (art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Jeżeli pracodawca nie miał obowiązku utworzenia ZFŚS, a zrobił to na zasadzie dobrowolności, to nie dotyczą go te dwa terminy.
Oznacza to, że do 30 września musi wpłynąć na rachunek funduszu pozostała część odpisów, o których mowa w art. 5 ust. 1–3 ustawy o ZFŚS. Przepisy te dotyczą odpisu podstawowego dokonywanego na pracowników: zatrudnionych w normalnych warunkach, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze (w rozumieniu przepisów ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych; t.j. Dz.U. z 2015 r. 965 ze zm.) oraz młodocianych. Ponadto do 30 września pracodawca musi przekazać na rachunek bankowy funduszu całość kwot, które są dobrowolne. Jeżeli więc pracodawca zdecyduje się zwiększać:
- odpis na pracowników niepełnosprawnych lub
- fundusz na emerytów i rencistów, lub
- fundusz na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie zakładowego żłobka lub klubu dziecięcego
– to kwoty tych zwiększeń musi przelać na konto ZFŚS najpóźniej do końca września.
Jak ustalić należną wpłatę, pokazujemy na przykładzie. Pracodawca zatrudniał:
- 20 pracowników w normalnych warunkach,
- 10 pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych,
- 2 pracowników młodocianych w pierwszym roku nauki.
Ustalił, że odpis podstawowy wynosił 39 381,50 zł:
(20 x 1093,93 zł) + (10 x 1458,57 zł) + (2 x 145,86 zł).
Do 31 maja 2015 r. przekazał 29 536,13 zł (75 proc. równowartości odpisu podstawowego).
Pozostałą kwotę 9 845,37 zł musi przekazać do końca września.
W tym terminie musi też przekazać zwiększenia dobrowolne 4375,70 zł:
- odpis na 2 pracowników niepełnosprawnych (2 x 1276,25 zł = 2552,50 zł),
- fundusz na 10 emerytów i rencistów (10 x 182,32 zł = 1823,20 zł).
Jeśli pracodawca nie przekaże do 30 września pozostałej kwoty odpisu, to organizacja związkowa ma prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o przekazanie należnych środków na fundusz (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 19 listopada 1997 r., sygn. akt I PKN 373/97, OSNAP 1998/17/507). Ponadto za niedotrzymanie tego terminu może pracodawcy grozić kara grzywny.
Ostatecznej korekty wysokości funduszu świadczeń socjalnych dokonuje się na koniec roku.
Podstawa prawna
Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.).