Najczęstszą barierą w znalezieniu pracy zaraz po studiach jest brak doświadczenia. Pracodawcy prywatni wymagają co najmniej kilkuletniego doświadczenia. Nie zawsze jest ono wymagane w przypadku ubiegania się o pracę w Służbie Cywilnej na stanowiska niskiego szczebla. Praca tam bowiem jest postrzegana przez jej pracowników jako mało płatna, ale stabilna.

Rekrutacja do korpusu

Podejmując decyzję o rozpoczęciu kariery w administracji, należy dokładnie zapoznać się z zasadami naboru, siatką płac i możliwością awansu. O pracę w Służbie Cywilnej może ubiegać się wyłącznie obywatel polski. Musi korzystać z pełni praw publicznych, nie może być karany za umyślne przestępstwo i powinien mieć nieposzlakowaną opinię. Informację o wolnych stanowiskach w wersji elektronicznej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszcza dyrektor generalny danego urzędu. Anonse są uzupełniane o nowe ogłoszenia co dwa tygodnie - na początku i w połowie miesiąca.

Ogłoszenie o naborze na dane stanowisko określa nazwę i adres urzędu, stanowisko pracy, zakres zadań, termin i miejsce składania dokumentów. Kandydat powinien złożyć przede wszystkim oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, kopię dowodu osobistego, życiorys i list motywacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Rozmowa lub test

Po upływie terminu na składanie dokumentów (wynosi on co najmniej 10 dni od opublikowania ogłoszenia) dyrektor generalny urzędu podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne. W trakcie rekrutacji kandydaci najczęściej są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Może być ona poprzedzona testem sprawdzającym wiedzę niezbędną do zajmowanego stanowiska. Po zakończeniu procesu rekrutacji sporządzany jest protokół i uzasadnienie wyboru danego kandydata.

Warunek zatrudnienia

Jeśli dana osoba po raz pierwszy podejmujące pracę w służbie cywilnej, zawierana jest z nią umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż trzy lata. W praktyce pierwsza umowa jest trzymiesięcznym okresem próbnym.

- Aby ubiegać się o umowę na czas nieokreślony, pracownik Służby Cywilnej musi wcześniej odbyć służbę przygotowawczą - mówi Marzena Krulak, zastępca dyrektora generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wskazuje, że niezaliczenie służby przygotowawczej uniemożliwia zawarcie umowy na czas nieokreślony.

Służba przygotowawcza jest szkoleniem dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę w Korpusie Służby Cywilnej. Ma za zadanie praktycznie i teoretycznie przygotować pracownika do wykonywania nowych obowiązków. Polega na zapoznaniu go z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania urzędu, w którym podjął pracę, oraz ze strukturą urzędu i zadaniami. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż trzy miesiące i kończy się sprawdzianem wiedzy w formie testu, a także rozmową z pracownikiem. Po uzyskaniu pozytywnej oceny przez komisję otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej.

Dyrektor generalny, jeżeli uzna, że dotychczasowe doświadczenie i wiedza pracownika pozwalają mu prawidłowo wykonywać obowiązki służbowe, może zwolnić taką osobę z obowiązku odbycia takiego szkolenia.

3,9 tys. zł wynosi średnie wynagrodzenie brutto w Korpusie Służby Cywilnej

Podstawa prawna

• Rozdział 3 ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o Służbie Cywilnej (Dz.U. nr 170, poz. 1218 z późn. zm.).

• Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 stycznia 2007 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników Służby Cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom Korpusu Służby Cywilnej (Dz.U. nr 12, poz. 79).