Jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie pobytu obcokrajowiec był uprawniony do wykonywania pracy, może kontynuować zatrudnienie. Jest to możliwe, jeśli w dokumencie podróży takiej osoby wojewoda wbił odcisk stempla potwierdzający złożenie wniosku.
Tak wynika z odpowiedzi departamentu legalności zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy udzielonej na pytanie DGP (sygn. GNL-439/15). Zadaliśmy je, badając sprawę czytelnika. Zatrudniał on dwóch Ukraińców, którzy chcieli przedłużyć swój legalny pobyt i zatrudnienie w Polsce. Dlatego wystąpili do wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (dochowując wymogów formalnych związanych z taką procedurą). Pracodawca miał wątpliwości, czy w okresie do wydania ostatecznej decyzji pracownicy mogą legalnie kontynuować zatrudnienie.
Departament legalności zatrudnienia GIP przypomina, że jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie odpowiedniego pisma.
W takich przypadkach przebywanie obcokrajowców na terytorium RP uważa się za legalne od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. GIP wskazuje, że jeśli bezpośrednio przed złożeniem pisma o przedłużenie pobytu obcokrajowiec legitymujący się stemplem w dokumencie podróży był uprawniony do wykonywania pracy – np. na podstawie posiadanego zezwolenia na pracę – może on kontynuować zatrudnienie.
DGP przypomina
Kiedy zatrudnienie cudzoziemca jest legalne
Obcokrajowiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
¦ ma status uchodźcy nadany w Polsce;
¦ udzielono mu ochrony uzupełniającej;
¦ ma zezwolenie na pobyt stały w Polsce;
¦ legitymuje się zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Polsce;
¦ ma zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany;
¦ korzysta z ochrony czasowej w Polsce;
¦ jest obywatelem państwa członkowskiego UE;
¦ ma zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (przy spełnieniu dodatkowych wymogów określonych w przepisach).