Zasiłek

Zasiłek to podstawowa forma wsparcia osoby bezrobotnej. Przysługuje, gdy bezrobotny:

• zarejestrował się w urzędzie pracy,
• podczas gdy urząd nie dysponuje pasującymi do niej propozycjami, takimi jak: staż, przygotowanie zawodowe, szkolenia, prace interwencyjne czy roboty publiczne
• dodatkowo musi udokumentować na podstawie historii zatrudnienia, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę, która skutkowała odprowadzaniem składek w odpowiedniej wysokości.

Więcej na temat zasiłku przeczytasz tu >>>

Dodatek aktywizacyjny

Dodatek przysługuje bezrobotnemu, który posiada prawo do zasiłku.

Zostaje on wypłacony jeżeli:

1) w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym wypadku przysługuje dodatek w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.
2) z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. W tym wypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50% zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Refundacja kosztów przejazdu

Starosta może finansować z Funduszu Pracy koszty zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, skierowanych przez powiatowy urząd pracy do udziału w targach pracy i giełdach pracy jakie są organizowane na terenie innego powiatu przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy.

Stypendium

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, wypłacane przez starostę; przepisy art. 41 ust. 6 oraz art. 80 stosuje się odpowiednio. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.