Nieprawdą jest, że dzieci leczone są za darmo – przypomina NFZ. Prawo do bezpłatnych świadczeń mają jedynie nieletni, których najbliżsi nie opłacają składek.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 nr 210 poz. 2135 z zm.) rodzic ma prawny obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia osoby, która sama nie może tego zrobić. Taką osobą jest dziecko.

Obowiązek ten dotyczy rodziców, którzy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Do tej grupy należą osoby:
- zatrudnione w oparciu o umowę o pracę,
- wykonujące umowę zlecenia,
- prowadzące własną działalność gospodarczą,
- z przyznanym prawem do renty,
- z przyznanym prawem do emerytury,
- rolnicy ubezpieczeni w KRUS.

Wszyscy oni zaraz po narodzinach potomka powinni zgłosić się do podmiotu opłacającego za niego składki. To samo dotyczy osób, które posiadają status bezrobotnego.

Reklama

O konieczności zgłoszenia dziecka trzeba pamiętać przy każdej zmianie pracodawcy.

Jak wyjaśnia na swojej stronie Narodowy Fundusz Zdrowia omawiana powinność nie dotyczy podmiotów, które ze względu na sytuację życiową same nie mają prawa do ubezpieczenia. Nie mogą więc przekazać go dzieciom, pozostającym pod ich opieką. „Świadczenia zdrowotne są finansowane wówczas z budżetu państwa, pod warunkiem, że dziecko jest obywatelem polskim lub uzyskało w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy” udzielone z powodu udzielenia statusu uchodźcy.