Kontrakt nie musi być oskładkowany, jeśli osoba prowadzi już działalność gospodarczą, ma z tego tytułu dodatkowe przychody i odprowadza daniny na ubezpieczenia społeczne. Tak wynika z decyzji ZUS.
O interpretację zwróciła się spółka, która 1 czerwca 2015 r. zatrudniła na kontrakcie menedżerskim specjalistę ds. zarządzania procesem produkcji. Mężczyzna od 2014 r. prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in. pozostałe doradztwo dotyczące biznesu i zarządzania (PKD 70.22.Z). I to w ramach tej działalności podpisał on umowę ze spółką. Nie zaprzestał jednak świadczenia usług dla innych podmiotów.
Reklama
Zgodnie z kontraktem do obowiązków menedżera należy m.in. ustalanie planów produkcji, dbałość o osiągnięcie założonych parametrów technicznych i nadzór nad pracownikami. Ponadto umowa reguluje takie kwestie, jak: miejsce i czas wykonywania obowiązków, wysokość wynagrodzenia (jest wyższe niż najniższa obowiązująca mężczyznę podstawa wymiaru składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej), a także zakaz konkurencji i obowiązek zachowania poufności. Z kolei zatrudniający wziął na siebie odpowiedzialność za działania menedżera wobec osób trzecich, wynikające z realizacji podpisanej umowy.

Reklama
W ocenie spółki w takiej sytuacji wynagrodzenie za usługi zarządzania nie musi być oskładkowane. Dochodzi bowiem do zbiegu tytułów do ubezpieczenia emerytalno-rentowego: umowy cywilnoprawnej o charakterze zlecenia i działalności gospodarczej. Pierwszym tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia była działalność gospodarcza. Po podpisaniu kontraktu menedżer może zmienić tytuł do odprowadzania obowiązkowych danin. Może też odprowadzać dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wynikającego z umowy. Złożył jednak oświadczenie, że nie jest tym zainteresowany. W efekcie zleceniodawca postanowił odprowadzać od kontraktu menedżerskiego jedynie obowiązkową składkę zdrowotną.
ZUS zgodził się z tym stanowiskiem. Zastrzegł, że kontrakt menedżerski jest zaliczany do umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednie przepisy o zleceniu. Z kolei w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 października o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121) umowy takie stanowią osobny tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia. Na potwierdzenie ZUS przypomniał wyrok obradującego w 7-osobowym składzie Sądu Najwyższego z 17 czerwca 2015 r. (sygn. akt III UZP 2/15). Zgodnie z nim osoba fizyczna (członek zarządu w spółce akcyjnej), z którą zawarto kontrakt menedżerski w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, podlega obowiązkowym daninom z tytułu tego kontraktu.
Jednocześnie jednak ZUS przyznał, że w sytuacji, gdy dana osoba osiąga równocześnie przychody z działalności gospodarczej wpisanej do CEiDG, ma miejsce zbieg tytułów do ubezpieczeń. W takim wypadku, o ile spełnione są warunki określone w art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (a w tym przypadku są), można dokonać wyboru tytułu do odprowadzania obowiązkowych składek. W rezultacie spółka nie musi opłacać danin na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego na podstawie kontraktu menedżerskiego.
Ważne
Jeśli dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń, można, o ile są spełnione warunki określone w art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dokonać wyboru tytułu do odprowadzania obowiązkowych składek
Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie z 7 sierpnia 2015 r., nr 892/2015