Placówka dla seniorów nie może zapewniać osobom, które nie są jej pensjonariuszami, innych form wsparcia niż wymienione w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

Tak wynika z rozstrzygnięcia podjętego przez wojewodę lubelskiego, do którego trafiła uchwała rady powiatu w Kraśniku, nadająca statut Domowi Pomocy Społecznej (DPS) w Gościeradowie.
Organ nadzoru miał zastrzeżenia do jednego z jej zapisów. Przewidywał on, że placówka może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze dla osób w niej niezamieszkujących oraz inne usługi wykraczające poza zakres działalności podstawowej, które są dopuszczalne na podstawie innych przepisów. Wojewoda uznał, że druga część tego zdania uchwały została przyjęta z naruszeniem ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).
W uzasadnieniu swojej decyzji powołał się na art. 55 ust. 1 i 3 wspomnianej ustawy. Zgodnie z nimi DPS świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Placówka może też prowadzić działania w stosunku do osób, które w niej nie przebywają, ale dotyczy to tylko usług opiekuńczych i specjalistycznych opiekuńczych. Wojewoda podkreślił, że DPS może na podstawie art. 55 ust. 3 prowadzić działalność nie tylko dla swoich mieszkańców, ale jej zakres jest ściśle określony. Sprowadza się on do dwóch konkretnych form wsparcia. Skoro ustawodawca wyraźnie wskazał, jakie usługi mogą być zapewniane osobom, które nie są pensjonariuszami DPS, to rada powiatu nie miała prawa odmiennie określać w statucie zadań placówki.
Wojewoda przypomniał też, że każde działanie organu władzy publicznej musi mieć oparcie w obowiązującym prawie. Z kolei każda norma kompetencyjna musi być tak realizowana, aby nie naruszała innych przepisów ustawy. Ponadto organ nadzoru podkreślił, że naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania upoważnienia. Co więcej, normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania ich wykładni rozszerzającej.
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z 27 lipca 2015 r. nr PN-II.4131.333.2015. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia