Co do zasady pracodawca nie może przestać płacić uzgodnionego odszkodowania. Jak wynika z art. 1012 par. 2 k.p., w przypadku ustania przyczyn uzasadniających istnienie zakazu konkurencji przestaje obowiązywać jedynie zakaz konkurencji, tj. obowiązek pracownika od powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej, sama umowa o zakazie konkurencji nie ulega natomiast rozwiązaniu.

W orzeczeniach Sądu Najwyższego prezentowany jest pogląd, że pracodawca będzie miał obowiązek zapłaty odszkodowania, także wówczas, gdy po ustaniu stosunku pracy nie obawia się już konkurencji ze strony byłego pracownika, w tym ze względu na jego trwałą niezdolność do pracy (por. wyrok SN z 28 marca 2002 r., I PKN 6/01, OSNP 2004/5/84 oraz wyrok SN z 14 maja 1998 r., I PKN 121/98, OSNP 1999/10/342). Zdaniem SN uprawienie do odszkodowania przysługuje za zachowanie obiektywnie zgodne z treścią zakazu konkurencji, niezależnie od motywów i przyczyn takiego zachowania. Przedmiotem zakazu jest nie tylko osobiste prowadzenie działalności konkurencyjnej w ramach stosunku pracy. Działalność konkurencyjna może przejawiać się również w innych formach aktywności, w tym w ramach świadczenia usług doradczych na podstawie umowy cywilnoprawnej, udziału kapitałowego czy pełnienia funkcji w organach nadzorczych spółek kapitałowych. W konsekwencji utrata zdolności do świadczenia pracy w ramach stosunku pracy nie przesądza o braku możliwości wykorzystania informacji uzyskanych w czasie zatrudnienia w celach konkurencyjnych, np. w ramach udziału kapitałowego w spółce konkurencyjnej i nie czyni zakazu konkurencji bezprzedmiotowym.

W umowie o zakazie konkurencji można natomiast zastrzec prawo pracodawcy do jej wypowiedzenia. Konieczne jest przy tym, żeby umowa określała okoliczności, w których można ją wypowiedzieć. W razie zajścia tych okoliczności pracodawca może na podstawie jednostronnego oświadczenia rozwiązać umowę i uwolnić się od obowiązku zapłaty odszkodowania. Możliwe jest także zawarcie porozumienia z pracownikiem o rozwiązaniu umowy o zakazie konkurencji.