■ Dzięki nowelizacji ustawy o pomocy publicznej szpitale ponownie będą mogły ubiegać się o dodatkowe pieniądze z budżetu państwa. Czy wszystkie publiczne placówki medyczne będą miały taką możliwość?
- Nowelizowana ustawa, która wróci jeszcze do Sejmu z poprawkami Senatu, faktycznie przewiduje możliwość ubiegania się przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej o zwiększenie otrzymanej wcześniej przez nie pożyczki z budżetu państwa. Wciąż niewykorzystanych jest około 600 mln zł przeznaczonych na ten cel.
Zgodnie z ustawą o dodatkowe środki będą mogły ubiegać się te placówki, które posiadają ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji, a nie uzyskały jeszcze decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego oraz te, które zakończyły proces restrukturyzacji finansowej.
■ Na jakie cele szpitale będą mogły przeznaczyć dodatkowe pieniądze?
- Ustawa zakłada, że środki uzyskane w wyniku zwiększenia kwoty pożyczki przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) w części finansowanej przez szpital w związku z zaspokojeniem, po dniu 31 grudnia 2004 r., indywidualnych roszczeń pracowników wynikających z tzw. ustawy 203. Ponadto mogą one być przeznaczone na uregulowanie należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, pokrycie należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną, spłatę kredytu obrotowego lub pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład, oraz opłaty prowizyjnej za podejmowane przez BGK czynności.
Należy także zaznaczyć, że w Senacie zgłoszono poprawkę, która poszerza powyższy katalog o możliwość spłaty należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS) w części finansowanej przez placówkę ochrony zdrowia powstałych po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego od wypłaconych wynagrodzeń - czyli na spłaty składek od bieżących wynagrodzeń. Poprawkę muszą zaakceptować jednak posłowie.
■ A co, jeśli okaże się, że ponownie kwota 600 mln zł nie zostanie w pełni wykorzystana?
- To zależy od wysokości niewykorzystanej kwoty. Jednak wydaję mi się, że jest to ostatnia nowelizacja tej ustawy. Do tej pory z pożyczki skorzystało 551 zakładów opieki zdrowotnej. Do dnia dzisiejszego decyzję o zakończeniu procesu restrukturyzacyjnego otrzymało 235 zakładów (pomyślne zakończenie restrukturyzacji), postępowanie umorzono dla 21 zakładów, pozostałe kontynuują proces restrukturyzacji.
Rozmawiała Dominika Sikora
Piotr Warczyński, dyrektor departamentu organizacji ochrony zdrowia w Ministerstwie Zdrowia / DGP