Firmy zajmujące się najmem, dzierżawą lub leasingiem nie będą mogły wystawiać swoim kontrahentom informacji o obniżeniach we wpłatach na fundusz.
ikona lupy />
Wpłaty na PFRON / Dziennik Gazeta Prawna
Obecnie jedyny wyjątek w zakresie produkcji lub usług, których zakup nie pozwala firmie nieosiągającej 6 proc. wskaźnika niepełnosprawnych pracowników obniżyć wysokości kary na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), dotyczy handlu.
Jednak złożony przez posłów PO projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), który ma uszczelnić system udzielania obniżeń, przewiduje zmiany również w tym zakresie. Zakłada on bowiem, że do ulg nie będzie już uprawniał zakup usługi związanej z najmem, dzierżawą i leasingiem. Pracodawcy zajmujący się taką działalnością stracą więc prawo do wystawiania informacji o obniżeniach.
Na zmniejszenie liczby przedsiębiorstw udzielających obniżeń może też wpłynąć doprecyzowanie przepisów regulujących sposób dokumentowania niepełnosprawności pracowników. Teraz ich treść wskazuje, że takie prawo przysługuje firmie, która ma minimum 30 proc. pracowników ze znacznym uszczerbkiem na zdrowiu lub taki sam wskaźnik osób niewidomych, psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, z całościowymi zaburzeniami psychicznymi lub epilepsją, jeżeli są zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
W praktyce wiele pracowników jedno z wspomnianych schorzeń ma potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty, np. psychiatry. Natomiast zgodnie z poselską propozycją będą one musiały wynikać wprost z orzeczenia (nie będzie to dotyczyć tylko niewidomych).
– Taka sama zasada obowiązuje w przypadku starania się o dofinansowanie do pensji – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
Dodaje, że będzie to oznaczało konieczność wystąpienia przez niektórych pracowników o nowe orzeczenia o niepełnosprawności. A to może okazać się problematyczne, gdyż powiatowe zespoły ostatnio wskazują w tych dokumentach tylko jedną, podstawową przyczynę uszczerbku na zdrowiu. Na przykład wpisują jedynie uszkodzenie narządu ruchu, a odmawiają wpisania kodu dodatkowego schorzenia, jak choroby psychicznej.
Kolejna zmiana jest związana z obliczaniem kwoty ulgi. Jest ona uzależniona m.in. od sumy wysokości wynagrodzeń pracowników z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, pomniejszonych o składki na ubezpieczenia społeczne. Nowelizacja wprowadza zasadę, że do obliczania wysokości obniżenia będzie brana pod uwagę kwota pensji nieprzekraczająca 100 proc. przeciętnej płacy (nawet gdyby była ona wyższa). Przełoży się to więc na zmniejszenie wartości ulg.
Ponadto skrócony zostanie czas na wykorzystanie przez firmę obniżeń we wpłatach na PFRON z 12 do 6 miesięcy, liczonych od dnia uzyskania informacji o ich wysokości. Jednocześnie wszyscy pracodawcy, którzy przed 1 grudnia br., a więc dniem, kiedy nowelizacja ma wejść w życie, nabędą prawo do ulg lub dokonają zakupu pozwalającego na jej uzyskanie, będą mogli je wykorzystać na dotychczasowych zasadach.
Etap legislacyjny
Projekt czeka na I czytanie