Nostryfikacja polega na uznaniu dyplomu uzyskanego za granicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju. Postępowanie w tej sprawie prowadzą rady uczelni. Do przeprowadzenia nostryfikacji są jednak uprawnione wyłącznie te, które mają prawo nadawać stopień doktora określonej dziedziny nauki lub sztuki, która odpowiada kierunkowi studiów wyższych ukończonych za granicą.

Trzeba zgromadzić dokumenty

Aby nostryfikować w Polsce dyplom zagranicznej uczelni, trzeba zgromadzić dokumenty:

• oryginał dyplomu uzyskanego za granicą,

• kopię świadectwa szkolnego, świadectwa dojrzałości lub dyplomu studiów wyższych, które było podstawą przyjęcia na studia za granicą,

• życiorys w języku polskim,

• oświadczenie, że do tej pory ta sama osoba nie ubiegała się o nostryfikację dyplomu na innej uczelni w kraju.

Dokumenty w sprawie nostryfikacji dyplomu należy złożyć do rady uczelni. Rada ma jednak prawo zażądać dodatkowo na przykład legalizacji dyplomu oraz dokumentów stwierdzających przebieg studiów przetłumaczonych na język polski i sporządzonych lub poświadczonych przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego z listy Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jakie formalności u konsula

O legalizację oryginału dyplomu uzyskanego za granicą należy ubiegać się u polskiego konsula w państwie, gdzie został on uzyskany albo w przedstawicielstwie dyplomatycznym bądź konsularnym tego państwa. Aby potwierdzić przebieg studiów, należy przedstawić: indeks, arkusz ocen, suplement do dyplomu albo pracę dyplomową.

Po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego rada uczelni może uznać dyplom zagranicznej uczelni za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju lub odmówić takiego uznania. Zanim jednak podejmie decyzję, to w ciągu trzech miesięcy od przedstawienia jej niezbędnych dokumentów może zobowiązać osobę ubiegającą się o nostryfikację do zaliczenia zajęć dydaktycznych lub zdania określonych egzaminów.

Postępowanie dydaktyczne powinno zakończyć się w ciągu trzech miesięcy od przedstawienia wszystkich niezbędnych dokumentów, a w razie konieczności zdania egzaminów lub zaliczenia dodatkowych zajęć musi zostać ukończone w ciągu miesiąca od przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Uczelnia wyda zaświadczenie

W razie uznania dyplomu zagranicznego polska uczelnia wydaje zaświadczenie potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanych w kraju. Należy je okazywać łącznie z oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą.

Dyplomu zagranicznej uczelni nie musi nostryfikować osoba, która była skierowana za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. Z postępowania nostryfikacyjnego może też zostać zwolniona osoba, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia lub podyplomowe w polskiej uczelni.

Opłatę za przeprowadzenie nostryfikacji ustala uczelnia i należy ją uiścić bez względu na wynik postępowania. Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej może wystąpić o obniżenie wysokości opłaty lub o zwolnienie z opłat.

Na odmowę nostryfikacji dyplomu przysługuje odwołanie do senatu uczelni.

Ważne!

Uczelnia indywidualnie ustala opłatę za przeprowadzenie nostryfikacji. Trzeba ją opłacić bez względu na wynik postępowania

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 37, poz. 255).