Projekt, którego przyjęcie komisja zarekomenduje Sejmowi, zakłada, że funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, skierowanemu do służby w strefie działań wojennych lub w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu, przysługuje ubezpieczenie na koszt Agencji.

Szef ABW lub AW ma mieć prawo ustalania maksymalnej wysokości składki oraz określenia państw, na których terenie będzie przysługiwało specjalne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku śmierci funkcjonariusza szef ABW lub AW mógłby przyznać jego dzieciom pomoc finansową na kontynuowanie nauki.

Podobne uprawnienia dla funkcjonariuszy BOR wprowadziła ustawa uchwalona przez Sejm w marcu, dodatkowe ubezpieczenia przysługują także żołnierzom wyjeżdżającym na misje zagraniczne. Pomoc na kontynuację kształcenia przysługuje dzieciom policjantów, którzy zginęli na służbie.