Wydatek związany z wyposażeniem stanowisk pracy i przystosowaniem pomieszczeń zakładu musi odpowiadać potrzebom tylko osób niepełnosprawnych, a nie wszystkim pracowników. Dlatego inwestycja w oświetlenie nie może być uznana za pomoc de minimis.

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), który oddalił skargę kasacyjną złożoną przez firmę. Sfinansowała ona z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oświetlenie miejsc pracy dla pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu zatrudnionych na stanowiskach barmana, kelnera i kucharza. Pracodawca wystąpił potem do urzędu skarbowego o uznanie tego wydatku za pomoc de minimis, ten jednak odmówił wydania stosowanego zaświadczenia. Fiskus uznał bowiem, że wskazany we wniosku wydatek nie spełnia wymogów wynikających z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1023), które szczegółowo określa na co można przeznaczyć gromadzone w nim pieniądze. Zgodnie z jego par 2 ust. 1 pkt 1 lit c środki z funduszu mogą być wykorzystane na wyposażenie stanowiska pracy i przystosowanie jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zdaniem urzędu skarbowego zakup oświetlenia nie spełnia tego warunku, ponieważ nie jest związany z oprzyrządowaniem miejsca pracy do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności barmana, kelnera i kucharza.
Argumenty przedstawione przez fiskus zostały podtrzymane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1256/12), który oddalił skargę firmy. Podkreślił, że inwestycja w oświetlenie ma charakter ogólny i standardowy, dlatego nie można uznać, że jej celem było ułatwienie pracownikowi z dysfunkcją zdrowotną uzyskanie oraz utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia.
Firma złożyła więc skargę kasacyjną do NSA, który uznał, że sąd niższej instancji prawidłowo ocenił wydatek dokonany ze środków ZFRON jako niespełniający wymogów rozporządzenia. NSA potwierdził, że pieniądze wydawane z ZFRON nie mogą być wydatkiem uniwersalnym, odpowiednim dla każdego pracownika na danym stanowisku pracy. Natomiast z oświetlenia zakupionego przez pracodawcę mogą korzystać osoby niepełnosprawne i zdrowe w identyczny sposób.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2015 r., sygn. akt II GSK 496/15 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia