Placówka wsparcia dziennego będzie mogła mieścić się w lokalu, w którym pomieszczenia mają wysokość co najmniej 2,5 metra, a ich wyposażenie będzie musiało mieć odpowiednie atesty i certyfikaty.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej, które określa standardy lokalowe, sanitarne oraz ochrony przeciwpożarowej dla świetlic środowiskowych oraz innych miejsc dziennej opieki nad dziećmi. Konieczność jego wydania to efekt ubiegłorocznej nowelizacji ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i polityki społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332). Dotychczasowe przepisy określały tylko, że do uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówek potrzebne są pozytywne opinie sanepidu i straży pożarnej. Nie były określone standardy, jakie powinny one spełniać, aby uzyskać takie dokumenty, co powodowało niejednolite ich traktowanie.
Projekt przewiduje, że placówka wsparcia dziennego będzie mogła się mieścić w budynku lub jego części, która spełnia wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej dla właściwej kategorii zagrożenia ludzi lub uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim straży pożarnej.
– Mamy pięć kategorii zagrożenia ludzi. Zapis, który nie wskazuje na konieczność spełnienia konkretnej z nich, spowoduje, że przepisy będą stosowane elastycznie w zależności od sytuacji konkretnej placówki – tłumaczy Paweł Rochala, zastępca dyrektora biura rozpoznawania zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
Dodaje, że np. gdy wśród korzystających z placówki będą dzieci w wieku przedszkolnym lub niepełnosprawne, wymagana będzie kategoria ZL II (pomieszczenia do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się).
Jednak projekt dopuszcza też prowadzenie placówki w lokalach, które nie spełniają wymogów określonej kategorii, o ile spełnione zostaną warunki wymienione w rozporządzeniu, takie jak m.in. użytkowanie świetlicy przez nie więcej niż 30 osób w jednym czasie oraz posiadanie dwóch wyjść na zewnątrz (jednym z nich może być okno).
Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do placówek, które powstały do 31 grudnia 2011 r. na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz tych utworzonych od 1 stycznia 2012 r. do 19 września 2014 r., kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w konsultacji