Pracodawca, który udziela pomocy indywidualnej z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) w formie pożyczki, może ustalić sposób jej zabezpieczenia.

Takiej odpowiedzi udzieliło biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) na pytanie skierowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Przedstawiła ona sytuację pracownika, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie pożyczki, ale firma wymagała od niego przedstawienia dwóch żyrantów spośród innych zatrudnionych, którzy w razie niespłacenia kredytu zobowiązywali się do regulowania należności. Raty miały być w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia osoby otrzymującej kredyt, a poręczający go pracownicy są potrzebni na wypadek, gdyby zwolniła się z pracy. Wątpliwości POPON dotyczyły tego, czy wprowadzanie takiego ograniczenia w korzystaniu z pomocy indywidualnej (w tym przypadku pożyczki) jest zgodne z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1300).
W swoim stanowisku BON wyjaśnia, że wspomniane przepisy w zakresie udzielania pomocy dla pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu nie wspominają o zabezpieczeniu jej udzielania, np. w postaci poręczenia. Wymóg ten można więc potraktować jako dodatkowy warunek nieprzewidziany prawem, którego niedopełnienie uniemożliwi w praktyce skorzystanie przez osobę niepełnosprawną z tej formy wsparcia.
BON przypomina, że dysponentem środków ZFRON, zobligowanym do dokonywania wydatków z funduszu w sposób celowy i oszczędny, jest pracodawca. Wskazuje na to art. 33 ust. 9 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz par. 5 rozporządzenia w sprawie funduszu. Ten drugi przepis zobowiązuje pracodawcę, aby w porozumieniu ze związkami zawodowymi (lub przedstawicielami załogi) oraz osobami zapewniającymi doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne na rzecz niepełnosprawnych pracowników opracował regulamin wykorzystania pieniędzy z ZFRON. Dlatego w opinii BON, biorąc pod uwagę uprawnienia wynikające ze wspomnianych przepisów, pracodawca ma prawo do ustalenia w nim obowiązku wskazania sposobu zabezpieczania udzielonej pożyczki.

Nieoprocentowana pożyczka może być częściowo lub całkowicie umorzona, w przypadku gdy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem