Takiej odpowiedzi udzieliło biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) na pytanie skierowane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Przedstawiła ona sytuację pracownika, który wystąpił z wnioskiem o udzielenie pożyczki, ale firma wymagała od niego przedstawienia dwóch żyrantów spośród innych zatrudnionych, którzy w razie niespłacenia kredytu zobowiązywali się do regulowania należności. Raty miały być w pierwszej kolejności potrącane z wynagrodzenia osoby otrzymującej kredyt, a poręczający go pracownicy są potrzebni na wypadek, gdyby zwolniła się z pracy. Wątpliwości POPON dotyczyły tego, czy wprowadzanie takiego ograniczenia w korzystaniu z pomocy indywidualnej (w tym przypadku pożyczki) jest zgodne z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1300).
Reklama

Reklama
W swoim stanowisku BON wyjaśnia, że wspomniane przepisy w zakresie udzielania pomocy dla pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu nie wspominają o zabezpieczeniu jej udzielania, np. w postaci poręczenia. Wymóg ten można więc potraktować jako dodatkowy warunek nieprzewidziany prawem, którego niedopełnienie uniemożliwi w praktyce skorzystanie przez osobę niepełnosprawną z tej formy wsparcia.
BON przypomina, że dysponentem środków ZFRON, zobligowanym do dokonywania wydatków z funduszu w sposób celowy i oszczędny, jest pracodawca. Wskazuje na to art. 33 ust. 9 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz par. 5 rozporządzenia w sprawie funduszu. Ten drugi przepis zobowiązuje pracodawcę, aby w porozumieniu ze związkami zawodowymi (lub przedstawicielami załogi) oraz osobami zapewniającymi doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne na rzecz niepełnosprawnych pracowników opracował regulamin wykorzystania pieniędzy z ZFRON. Dlatego w opinii BON, biorąc pod uwagę uprawnienia wynikające ze wspomnianych przepisów, pracodawca ma prawo do ustalenia w nim obowiązku wskazania sposobu zabezpieczania udzielonej pożyczki.

Nieoprocentowana pożyczka może być częściowo lub całkowicie umorzona, w przypadku gdy została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem