Agencja zatrudnienia, która świadczy usługi aktywizacyjne na podstawie umowy z marszałkiem województwa, nie może otrzymać informacji o osobach bez pracy, które nie są wskazane w przepisach.
Takie stanowisko przedstawiła dr Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO), w sprawie wątpliwości zgłaszanych przez powiatowe urzędy pracy. Dotyczyły one realizowania umów na podstawie art. 66d ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Zgodnie z nim marszałek województwa w ramach środków funduszu pracy może zlecić wykonywanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Z wybranym realizatorem jest podpisywana umowa, a w art. 66f ust. 1 pkt 5 ustawy wymieniony został zakres danych o bezrobotnych, przekazywanych agencji przez powiatowy urząd pracy. Obejmuje on ich imiona i nazwiska, PESEL-e, miejsca zamieszkania oraz kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenia zawodowe.
Do GIODO docierają jednak informacje, że agencje zatrudnienia występują do pośredniaków o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w tym również takich, które nie wynikają ze wspomnianego art. 66f ust. 1 pkt 5, np. ustalonego profilu pomocy bezrobotnego oraz statusu osoby kierowanej. Dodatkowo z takimi samymi propozycjami zwracają się do nich również wojewódzkie urzędy pracy.
Zdaniem GIODO we wskazanym stanie faktycznym przetwarzanie danych w związku z realizacją kontraktów o świadczenie działań aktywizacyjnych na podstawie umowy powierzenia budzi wątpliwości, podobnie jak i rozszerzanie zakresu przekazywanych danych osobowych poza ten przewidziany obowiązującymi przepisami prawa. Generalny inspektor podkreśliła, że udostępnienie innemu podmiotowi danych osobowych jest jedną z form ich przetwarzania. Jednym z najważniejszych obowiązków ich administratora jest zaś zapewnienie, aby informacje były przetwarzane na podstawie właściwego przepisu prawa. Art. 66f ust. 1 pkt 5 ustawy w sposób wyczerpujący i enumeratywny reguluje zakres danych przekazywanych agencji zatrudnienia przez powiatowy urząd pracy. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1662 ze zm.) ich administrator może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie informacji w drodze umowy na piśmie. Przy czym może to uczynić tylko w odniesieniu do takich informacji i w takim zakresie, w jakim jest do tego upoważniony. Inaczej doprowadziłoby to do sytuacji, w której przeniósłby uprawnienia, których sam nie ma.