Pogranicznik, wobec którego został wniesiony przez pokrzywdzonego subsydiarny akt oskarżenia, może zostać zawieszony w czynnościach służbowych. Wcześniej odsunięcie od służby było obowiązkowe.
Do podpisu prezydenta została skierowana ustawa z 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dokument ten modyfikuje niektóre z obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Po zmianach funkcjonariusza tej służby będzie można zawiesić w czynnościach służbowych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w razie jego tymczasowego aresztowania lub wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe umyślne.
Jeżeli okres tymczasowego aresztowania będzie dłuższy, to zawieszenie ulega z mocy prawa przedłużeniu do czasu zakończenia trwania tego środka zapobiegawczego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach służbowych można przedłużyć do czasu ukończenia postępowania karnego. Przy czym wniesienie odwołania od decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub o jego przedłużeniu nie wstrzymuje wykonania tych decyzji.
Ustawa także modyfikuje zasady przenoszenia albo delegowania funkcjonariusza do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej lub innej miejscowości. Po zmianach delegowanie może – za zgodą funkcjonariusza – przekroczyć 6 miesięcy w okresie 2 lat liczonych od rozpoczęcia delegowania. Nowością jest także to, że pogranicznik nie będzie musiał powiadamiać przełożonego o zamiarze wyjazdu za granicę w przypadku wyjazdu do krajów Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).
Dodatkowo ustawa wprowadza możliwość zawierania umów w sprawie zwrotu kosztów poniesionych przez Straż Graniczną w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i ogólnych funkcjonariuszy. Do takiego zwrotu wydatków dojdzie, gdy pogranicznik zrezygnuje ze służby lub przerwie naukę z własnej winy. Jednocześnie nowe przepisy ograniczają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez pracowników tej formacji. Po zmianach taki obowiązek będzie mieć miejsce wyłącznie na żądanie komendanta głównego Straży Granicznej lub właściwych komendantów oddziałów tej formacji.
14,4 tys. funkcjonariuszy liczy Straż Graniczna
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Senat bez poprawek