Pracownik rozwiązał z pracodawcą zatrudniającym ponad 20 osób umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez firmę podstawowych obowiązków wobec niego. Czy w takiej sytuacji przysługuje mu odprawa?
Grzegorz Trejgel radca prawny w Kancelarii Prawa Pracy „Wojewódka i Wspólnicy” Sp.k. / Dziennik Gazeta Prawna
Akademia prawa pracy 1857
Zgodnie z treścią art. 55 par. 11 kodeksu pracy (k.p.) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę wobec niego.
Pociąga to za sobą takie skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.
W związku z treścią tego przepisu w stosunku do firm zatrudniających ponad 20 pracowników należy określić, czy można przyjąć fikcję prawną, iż skutkiem rozwiązania umowy o pracę będzie konieczność wypłaty odprawy na podstawie art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 192).
Taka odprawa na podstawie tej ustawy należy się co do zasady, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę podwładnemu z przyczyn jego niedotyczących (zwykle są to powody organizacyjne lub ekonomiczne), w trybie zwolnień grupowych (gdy w ciągu miesiąca dochodzi do wypowiedzenia określonej liczby umów o pracę – art. 1) lub w trybie indywidulanym (art. 10 ust. 1), gdy liczba wypowiedzeń w danym miesiącu jest mniejsza niż wskazana w art. 1 rzeczonej regulacji.
Przy czym w orzecznictwie Sądu Najwyższego istniały rozbieżności co do przysługiwania odprawy pracownikowi w omawianym przypadku. Ostatecznie w uchwale z 2 lipca 2015 r. (sygn. akt: III PZP 4/15) SN wskazał, iż rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika na podstawie art. 55 par. 11 k.p. uprawnia go do nabycia prawa do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy. Jeśli nie istniały jeszcze inne powody towarzyszące rozwiązaniu umowy o pracę, a przyczyny wskazane przez pracownika są prawdziwe, to nabędzie on także prawo do odprawy.