Inspekcja pracy przeprowadziła kontrolę w mojej firmie. W wydanym postanowieniu inspektor zadecydował o utajnieniu danych osobowych świadka. Nie załączył szczegółowego uzasadnienia. Czy inspektor mógł utajnić te informacje?

Tak, inspektor pracy może utajnić dane osobowe świadka oraz okoliczności umożliwiające ujawnienie jego tożsamości. Powodem jest obawa przed jakimkolwiek uszczerbkiem lub zarzutem, jaki mógłby być wystosowany wobec osoby udzielającej informacje. Przy czym obawa ta musi być uzasadniona, tzn. zagrożenie negatywnymi dla składającego informacje następstwami musi być realne, a nie jedynie przewidywane teoretycznie (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 19 marca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wr 569/2008).

Do postanowienia, które wydał inspektor, nie stosuje się przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Podlega ono odrębnej procedurze, jego adresatem jest pracodawca. Pracodawcy przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie do okręgowego inspektora pracy. Postępowanie w sprawie zażalenia objęte jest tajemnicą służbową i toczy się bez udziału pracodawcy. Okręgowy inspektor może utrzymać postanowienie w mocy bądź uwzględnić zażalenie – co sprawi, że postanowienie stanie się nieskuteczne. Jednakże w razie uwzględnienia zażalenia protokół przesłuchania tej osoby zostanie zniszczony (o czym w protokole kontroli czyni się wzmiankę).
Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 września 2010 r. (sygn. akt I OSK 412/10), postępowanie kontrolne nie stanowi postępowania administracyjnego sensu stricto. Wydane w jego toku postanowienie o zachowaniu w tajemnicy tożsamości osoby przesłuchiwanej w charakterze świadka nie jest postanowieniem wydanym w toku postępowania administracyjnego. Jest to szczególne rozwiązanie prawne przyjęte dla potrzeb postępowania kontrolnego. W tej sytuacji od postanowienia organu II instancji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Podstawa prawna
Art. 23 ust. 2 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 640).