Uczestnikami forum są eksperci oraz pracownicy urzędów pracy, którzy tak jak w poprzednich latach będą dyskutować na temat aktualnych problemów oraz wyzwań stojących przed instytucjami zajmującymi się aktywizacją zawodową bezrobotnych. Tematem tegorocznych spotkań będzie m.in. ocena obowiązującej od ponad roku nowelizacji ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.) oraz współpracy między powiatowymi urzędami a prywatnymi agencjami. Uczestnicy forum będą też rozmawiać o wykorzystaniu środków unijnych na lata 2014–2020, (w szczególności tych pochodzących z programu operacyjnego PO WER) na realizację projektów służących zwiększaniu liczby młodych osób na rynku pracy. Ponadto w trakcie forum poruszona będzie kwestia ostatniego raportu NIK, który w krytyczny sposób ocenił system aktywizacji bezrobotnych.

Po zakończeniu forum powstanie raport, w którym przedstawione zostaną m.in. ocena obowiązujących obecnie rozwiązań prawnych i postulaty zmian.