Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego może skorzystać z refundacji kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego może skorzystać z refundacji kosztów wynagrodzeń młodocianych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Zadanie to zostało zlecone do realizacji Ochotniczym Hufcom Pracy przez ministra pracy i polityki społecznej na mocy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 598, art. 12 ust.6). Zasady realizacji refundacji są szczegółowo regulowane rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 865). Zadanie to jest realizowane przez 49 Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży, 16 wojewódzkich komend OHP oraz Komendę Główną OHP.
Pracodawca, który chce się ubiegać o refundację, musi spełnić wiele warunków, m.in. musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz przygotowanie pedagogiczne. Refundacji mogą podlegać tylko umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarte na czas nieokreślony z młodocianym pracownikiem. Pracodawca ma obowiązek złożyć deklarację o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 6 miesięcy każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy o refundację.