Czy pracownicy asekurujący operatora jezdniowego wózka podnośnikowego powinni stosować środki ochrony indywidualnej chroniące głowę (np. hełm ochronny)? Zadaniem operatora jest rozładowywanie z samochodu ciężarowego dużych elementów o nierównomiernym rozłożonym środku ciężkości (fragmenty maszyn), które następnie są transportowane na rampę, po czym wprowadzane do hal produkcyjnych.
EKSPERT RADZI
Pracownicy wykonujący pracę w pobliżu maszyn lub urządzeń służących do podnoszenia, dźwigów i przenośników powinni wykonywać pracę w hełmach ochronnych.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Pracodawca realizując ten obowiązek, powinien zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
Aby to osiągnąć, pracodawca powinien nieodpłatnie dostarczyć pracownikom środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające ich przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, a także informować ich o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Ustalenie rodzajów środków ochrony indywidualnej, których stosowanie na poszczególnych stanowiskach jest niezbędne i należy zawsze do pracodawcy, który powinien kierować się nie tylko wiedzą i doświadczeniem zawodowym podległych mu specjalistów z dziedziny bhp, lecz także wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.; dalej: rozporządzenie).
Zgodnie z tabelą nr 2 zawartą w załączniku nr 2 do rozporządzenia, określającą rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, osoby wykonujące prace w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników, powinny być zaopatrzone w hełmy ochronne. Obowiązek ten wynika w szczególności z występującego na stanowisku pracy ryzyka uderzenia pracownika przez przewożony lub spadający z wysokości ładunek.
Podstawa prawna
Art. 207 par. 2, art. 2376 par. 1, art. 2378 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).