634 zł dla osoby samotnej, a 514 zł dla rodzin będzie wynosić od 1 października próg dochodowy, od którego zależy uzyskiwanie zasiłków z pomocy społecznej. Wprowadzenie takich kwot przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Progi są zmieniane co trzy lata i właśnie na 2015 r. przypada kolejny termin ich waloryzacji. Rządowa propozycja zakłada ich wzrost o 92 zł w przypadku osoby samotnej, a o 58 zł w odniesieniu do rodzin. Zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) podwyższone kwoty kryteriów zostały przedstawione Komisji Trójstronnej (KT).
Jej członkowie mieli czas do 15 czerwca na uzgodnienie swojego stanowiska w tej sprawie. Jednak ze względu na to, że w jej pracach nie uczestniczą związki zawodowe, nie było to możliwe. Dlatego w sytuacji, gdy nie doszło do porozumienia w sprawie wysokości progów, przepisy przewidują, że są one określane w rządowym rozporządzeniu. Przy czym nie mogą w nim być wskazane kwoty niższe od tych, które znalazły się w pierwotnej propozycji.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji