Zakład nadal będzie pobierać opłaty za udostępnienie komornikom danych dłużników, ale ich wysokość będzie zależeć od formy przekazania dokumentów. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.
Minister pracy i polityki społecznej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnianie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia. Na tej podstawie ta grupa zawodowa będzie mogła otrzymać z zakładu dane zgromadzone na koncie jednego ubezpieczonego lub jednego płatnika składek. Opłata za taką informację będzie wynosić 40,47 zł, czyli tyle co obecnie w przypadku papierowego dokumentu. Inna stawka będzie obowiązywać, jeśli wniosek zostanie złożony w formie dokumentu elektronicznego. W takiej sytuacji komornik sądowy będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 28 zł. W przypadku złożenia przez komornika wniosku o udostępnienie e-dokumentu, ZUS będzie mógł go przekazać wyłącznie w formie elektronicznej. Propozycja ta jest zgodna z art. 391 par. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem złożenie podania w formie e-dokumentu przez elektroniczną skrzynkę podawczą powoduje, że doręczenie pisma także następuje za pośrednictwem sieci. Natomiast niższa cena za e-dokument jest efektem tego, że ZUS nie ponosi kosztów wydruku i wysyłki.
Wskazane w rozporządzeniu kwoty opłat będą waloryzowane każdego 1 kwietnia poczynając od 2016 r. Podstawą do zwiększenia będzie wskaźnik inflacji za poprzedni rok ustalany przez GUS do celów emerytalnych. Przy czym zwaloryzowana kwota opłaty nie może przekraczać 2 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Konieczność przygotowania nowego rozporządzenia to efekt uchwalenia przez Sejm ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, która czeka na podpis prezydenta.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji