Okres refundacji i obowiązkowego zatrudnienia osób, których przyjęcie do pracy jest wspierane przez starostów ze środków Funduszu Pracy (FP), powinien być bardziej elastyczny.
Tak uważa Związek Powiatów Polskich (ZPP) w opinii przekazanej do poselskiego projektu zmian w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia oraz instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149 ze zm.). Jego celem jest wprowadzenie w latach 2016–2017 nowego instrumentu, który ma zachęcać do zatrudniania osób bezrobotnych do 30. roku życia. Projekt przewiduje, że starosta będzie refundował pracodawcom koszty ich zatrudnienia (do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę) przez okres 12 miesięcy, pod warunkiem że utrzymają ich w pracy przez kolejny rok.
Zdaniem ZPP okres finansowego wsparcia powinien być określony w bardziej elastyczny sposób, tak aby 12 miesięcy było jego maksymalnym wymiarem. Również późniejszy czas kontynuacji zatrudnienia takiej osoby mógłby zostać skrócony.
– Rzeczywiście tak długi okres utrzymywania pracownika może być problemem dla pracodawcy i zniechęcać do korzystania z refundacji. Musi on jednak być proporcjonalny do czasu, w którym będzie ona przyznawana – mówi Małgorzata Zawadzka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Dąbrowie Górniczej.
ZPP zwraca też uwagę, że pośredniaki mogą nie być zainteresowane wykorzystywaniem nowego instrumentu, ponieważ znaczna wysokość przeznaczanych na niego środków może spowodować zwiększenie wskaźnika efektywności kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej. Jego poziom ma z kolei znaczenie przy rozdzielaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pieniędzy z FP na nagrody dla pracowników PUP.

114,8 tys. to szacowana liczba osób, których zatrudnienie będzie refundowane

Kolejna kwestia, która budzi wątpliwości samorządów, to określenie, że pierwszeństwo w skierowaniu do pracodawcy będą mieli absolwenci szkół i uczelni, podejmujący zatrudnienie po raz pierwszy. Ich zdaniem może to wyeliminować w staraniu się o zatrudnienie wspierane refundacją osoby, które podejmowały dorywcze prace w trakcie nauki lub w wakacje. ZPP proponuje, aby wskazać limit czasu wcześniejszego zatrudnienia, który nie będzie pozbawiał ich tej możliwości.
– Nowe rozwiązanie może też powodować, że pracodawcy będą zwalniać starszych pracowników i zatrudniać w to miejsce osoby, które będą objęte refundacją – wskazuje Wiesław Wosiak, zastępca dyrektora PUP w Kwidzynie.
2,7 mld zł ma kosztować Fundusz Pracy realizacja nowego instrumentu
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy po I czytaniu