Policjant korzystający z urlopu macierzyńskiego skorzysta z ochrony przed zwolnieniem.
Nie będzie można zwolnić policjantów korzystających z urlopów macierzyńskich. Zasada ta nie będzie dotyczyć jedynie osób dyscyplinarnie wydalonych ze służby oraz skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Jeśli natomiast policjant odejdzie ze służby z powodu zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa albo upływu okresu służby kontraktowej, będzie pobierać uposażenie do końca urlopu macierzyńskiego. Zasada ta ma dotyczyć także policjantów korzystających z urlopu wychowawczego. Zmiany te mają na celu likwidację dyskryminacji rodziców służących w policji ze względu na płeć.
W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje specjalnie powołany zespół ekspertów, który ma przygotować kolejną nowelizację ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 43, poz. 277 z późn. zm.). Projekt ustawy zakłada też m.in.., że policjant pragnący wystąpić ze służby sam będzie mógł podać termin swojego odejścia.