Jako pracodawca z otwartego rynku chcemy pobierać z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Aby wyliczyć kwotę należnego dofinansowania, musimy prawidłowo określić limit kosztów płacy. Jaka jest definicja kosztów płacy i co to pojęcie dokładnie oznacza?
Zgodnie z art. 2 pkt 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa) za koszty płacy uważa się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Zgodnie z art. 26a ust. 4 ustawy kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90 proc. faktycznie i terminowo poniesionych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – 75 proc. tych kosztów.
Tytułem przykładu – koszty płacy pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wynoszą 2414,80 zł [2000 zł (wynagrodzenie brutto) + 414,80 zł (kwota składek na ZUS)]. Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą, w związku z czym kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75 proc. tych kosztów, czyli 1811,10 zł. Kwota stanowiąca 75 proc. kosztów płacy (1811,10 zł) przekracza jednak wysokość miesięcznego maksymalnego dofinansowania (1125 zł). Pracodawca otrzyma zatem dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 1125 zł.
Kwota miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest więc ustalana w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów płacy, które obejmują:
● wynagrodzenie brutto,
● obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe,
● obowiązkowe składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 2 pkt 4a ustawy).
Do kosztów płacy pracodawcy wykazywanych w poz. 52 załącznika INF-D-P nie wlicza się natomiast świadczeń, tj.:
● wszystkich zasiłków, w tym zasiłku chorobowego i rehabilitacyjnego,
● ekwiwalentów, w tym za urlop wypoczynkowy lub pranie odzieży,
● innych dodatków o świadczeniowym charakterze, odpraw, nagród jubileuszowych czy zapomóg.
Pracodawcy powinni także pamiętać, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON nie przysługuje, m.in. jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.
Podstawa prawna
Art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).