Muszę zatrudnić sezonowych pracowników w sklepie, najchętniej na podstawie umowy-zlecenia. Czy w takiej sytuacji jestem zobowiązany zapewnić personelowi szkolenie z zakresu bezpieczeństwa – pyta pan Piotr
Nie ma w przepisach obowiązku nakładającego na zleceniodawcę organizowania takich kursów dla zleceniobiorcy. Jeśli jednak zakres wykonywanych prac, zagrożenie wynikające choćby z doraźnych czynności w ramach obowiązków zleceniobiorcy może powodować ryzyko wypadku, należy je przeprowadzić. Naturalnie wystarczy jeden kurs na początku współpracy.
Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. A to oznacza właśnie ewentualne szkolenia z tego zakresu. W ustawie zastrzeżono, że ten przepis dotyczy także osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także prowadzących na terenie zakładu działalność gospodarczą na własny rachunek.
Cztery lata temu Sąd Najwyższy opublikował stanowisko, w którym jasno określił, że jeśli w zakładzie pracy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, to pracodawca jest zobowiązany do szczególnej staranności w zakresie przeciwdziałania wypadkom.
A to oznacza, że nie ma obowiązku szkolenia załogi zatrudnionej na umowę cywilnoprawną, o ile w firmie nie wykonuje się czynności niebezpiecznych i nie ma sytuacji, które bez szkolenia BHP mogą być zagrożeniem dla pracowników. Nie potrzeba szkolenia, jeśli zleceniobiorca stoi za ladą i podaje towary z półek. Jeśli natomiast personel sklepu będzie mieć do czynienia z podnośnikiem, obsługą ładowarki, pakownicy, taśmociągu lub innych maszyn stanowiących zagrożenie dla osób nieprzeszkolonych, to kurs BHP jest konieczny. ©?
Podstawa prawna
Art. 207, art. 304 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502).