Gminy będą wypłacać pomoc finansową rodzicom, którym urodziło się dziecko, a nie są zatrudnieni na etacie. Otrzymają oni 1 tys. zł miesięcznie.
Wprowadzenie nowej formy wsparcia przewiduje ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, która wczoraj została przyjęta przez Sejm, bez żadnego głosu przeciwnego. Prawo do pomocy finansowej będą miały matki, które nie pracują na podstawie kodeksu pracy oraz studiujące lub bezrobotne. W określonych sytuacjach świadczenie otrzymają również ojcowie.
– Chcemy, aby wszyscy rodzice mieli równe szanse na wsparcie bez względu na formę zatrudnienia – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
Świadczenie rodzicielskie będzie więc odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego. Ma przysługiwać, w zależności od liczby urodzonych dzieci przez okres od 52 tygodni przy jednym potomku do maksymalnie 72 tygodni, gdy jest ich pięcioro lub więcej. Prawo do pomocy będą też mieli rodzice, którzy adoptowali małoletniego. Z nowego świadczenia skorzystają również te osoby, które urodzą dziecko w tym roku. Będzie im ono wypłacane od stycznia 2016 r., kiedy przepisy ustawy wejdą w życie, do momentu skończenia przez potomka pierwszego roku życia.
Przyznawaniem nowego świadczenia zajmą się gminy, które na pokrycie kosztów jego obsługi mają otrzymywać dotację z budżetu państwa. Będzie ona wynosić 30 zł na każdą decyzję wydaną w jego sprawie.
Ustawa zmienia też zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego dla rodziców rolników, którzy zamiast jednorazowego wsparcia w wysokości 3,5 tys. zł będą go otrzymywać na takich zasadach jak świadczenie rodzicielskie. Z kolei osoby, które otrzymują zasiłek macierzyński w wysokości niższej niż 1 tys. zł, mają otrzymywać wyrównanie do tej kwoty.
Ponadto posłowie zdecydowali rozszerzyć zakres przeprowadzanych zmian o regulacje niezwiązane bezpośrednio z świadczeniem rodzicielskim. Dotyczy to umożliwienia gminom przyznawania dodatkowego wsparcia finansowego dla osób wychowujących dzieci oraz zatrudniania dziennych opiekunów na etacie.
Etap legislacyjny
Skierowanie ustawy do Senatu