Dotyczy to także członka rady nadzorczej spółki, jeśli podlega on systemowi zabezpieczenia społecznego w innym państwie Unii Europejskiej, a jego działalność na terenie RP ma charakter marginalny. Tak stwierdził ZUS.
O wydanie interpretacji wystąpiła spółka prowadząca działalność w Polsce. Większość członków rady nadzorczej to obcokrajowcy – obywatele państw UE. Złożyli oni pisemne oświadczenia, że praca wykonywana przez nich na terytorium RP ma charakter marginalny. Wskazali też, gdzie znajduje się ich miejsce zamieszkania, oraz podali, że podlegają obowiązkowemu systemowi ubezpieczeń społecznych w Belgii, Grecji i Wielkiej Brytanii. W związku z wprowadzeniem od początku 2015 roku obowiązku opłacania składek od przychodu z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej powstała wątpliwość, czy należy je naliczać w przedstawionej sytuacji.
ZUS wyjaśnił, że ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym obowiązkowo podlegają osoby fizyczne, które na obszarze RP są członkami rad nadzorczych wynagradzanymi z tytułu pełnienia tej funkcji. Tak wynika bowiem z art. 6 ust. 1 pkt 22 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121). Obowiązek odprowadzania do ZUS składek od wynagrodzenia takich osób jednak nie istnieje, jeśli są one płacone w innym kraju. Jak zaznaczył zakład, osoby, do których stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (t.j. Dz.Urz. UE L z 30 kwietnia 2004 r.), podlegają bowiem ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego.
Decyzja oddziału ZUS w Gdańsku z 24 kwietnia 2015 r. (DI/100000/43/323/2015).