Na taką możliwość wskazuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) w wyjaśnieniach dotyczących konkursu związanego z pierwszą edycją programu „Senior–WIGOR” na lata 2015–2020. Zgodnie z jego zasadami jednostki samorządowe mogą się ubiegać o jednorazową dotację przeznaczoną na utworzenie lub wyposażenie dziennego domu pobytu albo na obydwa te zadania, w wysokości maksymalnie 180 tys. na pierwsze z nich oraz 70 tys. na drugie. Gmina, powiat, a także województwo może też uzyskać środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania nowych placówek, ale nie więcej niż 200 zł miesięcznie na jednego seniora.
Podstawowym celem rządowego programu jest zwiększanie liczby miejsc, w których osoby starsze mogą aktywnie spędzać czas, ale jak wyjaśnia resort pracy, także istniejące dzienne domy pobytu mogą pod pewnymi warunkami ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności. Aby uzyskać dotację, muszą najpierw utworzyć dzienny dom pobytu „Senior–WIGOR”, a to oznacza konieczność przekształcenia dotychczasowych placówek. W tym celu konieczne jest podjęcie uchwały przez radnych. Z tym może być problem.
– Wnioski o dotacje można składać od 8 do 30 czerwca. Jest zbyt mało czasu na przygotowanie i podjęcie działań pozwalających na takie przekształcenie – zauważa Bożena Antończyk, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.
Ponadto wiele dziennych domów pobytu działa w strukturach innych jednostek, np. środowiskowego domu samopomocy czy ośrodka pomocy społecznej. Natomiast regulamin konkursu wymaga, aby placówka „Senior–WIGOR” była samodzielną jednostką organizacyjną powoływaną przez gminę, powiat lub samorząd województwa. Ewentualne przekształcenie wymagałoby więc jeszcze wcześniejszego wyodrębnienia dziennego domu z dotychczasowej struktury. Przeprowadzenie takich zmian również wymaga czasu.
MPiPS odpowiada też na inne wątpliwości zgłaszane przez samorządy, które chcą skorzystać z budżetowych dotacji. Dotyczą one na przykład tego, kto jest odpowiedzialny za dowóz seniorów i ponosi koszty transportu. Resort pracy wskazuje, że jest to obowiązkiem samorządu. Gminy pytają też, czy dzienny dom pobytu „Senior–WIGOR” musi stanowić odrębny budynek, czy może zostać utworzony w wydzielonych pomieszczeniach innego obiektu. W opinii MPiPS to drugie rozwiązanie jest dopuszczalne, o ile są spełnione kryteria lokalowe określone w warunkach programu. Nie ma też przeszkód, aby nowa placówka została utworzona w tym samym budynku, co istniejący już dzienny dom pobytu.

30 mln zł przeznaczy w tym roku rząd na realizację programu „Senior–WIGOR”