Spółka akcyjna zawarła umowę o świadczenie usług ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie spółka z o.o. zawarła umowę-zlecenie z pracownikiem spółki akcyjnej, której przedmiotem jest wykonywanie usług zleconych spółce z o.o. przez spółkę akcyjną. Czy wynagrodzenie pracownika z tytułu umowy-zlecenia będzie oskładkowane? Jeżeli tak, to kto w takiej sytuacji będzie płatnikiem tych składek?
Wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia powinno być uwzględnione w podstawie wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Płatnikiem składek w takim przypadku jest wyłącznie pracodawca.
Dla celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego za pracownika uważa się nie tylko osobę zatrudnioną na etat, lecz także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką osoba ta zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
W sytuacji gdy umowa-zlecenie jest formalnie zawarta z innym podmiotem niż pracodawca, ale praca w ramach takiej umowy jest faktycznie wykonywana na jego rzecz, mamy do czynienia z trójkątem umów, tj.:
1) umową o pracę,
2) umową-zleceniem między pracownikiem a osobą trzecią,
3) umową o podwykonawstwo między pracodawcą a zleceniodawcą.
Pracodawca na podstawie umowy o podwykonawstwo przejmuje w ostatecznym rachunku rezultat pracy wykonanej na rzecz zleceniodawcy. Następuje to w wyniku zawarcia umowy- zlecenia lub umowy o świadczenie usług z osobą trzecią oraz zawartej umowy cywilnoprawnej między pracodawcą a zleceniodawcą (tak np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 listopada 2014 r., sygn. akt III AUa 476/14). W takim przypadku w podstawie wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne uwzględnia się również przychód z tytułu umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług albo umowy o dzieło. Biorąc pod uwagę te okoliczności, należy stwierdzić, że wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia powinno być uwzględnione w podstawie wymiaru składek na pracownicze ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Płatnikiem składek w takim przypadku jest wyłącznie pracodawca.
Podstawa prawna
Art. 8 ust. 2a, art. 18 ust. 1a i art. 20 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.).
Art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).