Wbrew planom rządu drugie czytanie projektów ustaw zakładających m.in. przekształcenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego, umorzenie części ich zadłużenia oraz zmianę zasad wynagradzania pracowników zakładów opieki zdrowotnej nie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Kolejny możliwy termin to 15 października.

Sami posłowie koalicji przyznają, że jednym z powodów przesuwania debaty nad projektami ustaw są różne interpretacje przepisów dotyczących pomocy publicznej, jaka ma być udzielona przez budżet przekształcającym się SP ZOZ w spółki. Opozycja stoi bowiem na stanowisku, że umorzenie zobowiązań publicznoprawnych zakładów opieki zdrowotnej, które będą zmieniać swoją formę prawną i staną się niepublicznymi podmiotami, może wymagać zgody Unii Europejskiej.

Odmiennego zdania jest natomiast Platforma Obywatelska. Bronisław Komorowski, marszałek Sejmu, powiedział, że Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wydał opinię, zgodnie z którą pomoc publiczna dla placówek przekształcanych w spółki nie wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej. Jednak, jak wynika z opinii UKIE dołączonej do sprawozdania Komisji Zdrowia do poselskiego projektu ustawy wprowadzającej ustawy z zakresu ochrony zdrowia, zgoda taka nie jest wymagana, ale pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, umorzenie długów zakładów opieki zdrowotnej musiałoby odbyć się jeszcze przed przekształceniem ich w spółki. Po drugie, wsparcie finansowe z budżetu musiałoby być ograniczone do wysokości odpowiadającej kosztom faktycznie poniesionym z tytułu wykonywanych świadczeń oraz dotyczyć wszystkich placówek, niezależnie od ich obecnej i przyszłej formy prawnej lub statusu własnościowego.