Po prawie trzech miesiącach od przyjęcia przez Radę Ministrów uchwały ustanawiającej wieloletni program wspierający zakładanie placówek dla osób starszych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) ogłosiło wreszcie konkurs umożliwiający staranie się o budżetowe wsparcie. Zasady konkursu przewidują, że samorządy mogą składać wnioski o jednorazową dotację na utworzenie dziennego domu pobytu w wysokości nie większej niż 80 proc. kosztów realizacji tego zadania (resztę muszą zapewnić jako wkład własny). Nie może to być jednak więcej niż 250 tys. zł, przy czym na adaptację pomieszczeń lub budynku można otrzymać 180 tys. zł, a na jego wyposażenie 70 tys. zł. Natomiast drugim elementem konkursu jest dofinansowanie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania domu „Senior-WIGOR”. W tym przypadku maksymalna kwota dotacji ma wynosić 200 zł miesięcznie na jedną osobę.
Warunki konkursu określają standardy, jakie muszą spełniać placówki dla osób starszych, w tym m.in. dotyczące liczby pomieszczeń i ich wyposażenia oraz poziomu zatrudnienia pracowników (co najmniej jeden na 15 seniorów). Ponadto placówka „Senior-WIGOR” będzie zobowiązana świadczyć swoje usługi przez 8 godzin dziennie oraz zapewniać ciepły posiłek.
Wnioski o dotacje samorządy powinny składać w formie elektronicznej oraz papierowej w terminie od 8 do 30 czerwca 2015 r. W tej pierwszej konieczne jest wypełnienie druku – Generator ofert „Senior-WIGOR”, który znajduje się na stronie internetowej resortu pracy. Z kolei wniosek w formie papierowej należy złożyć osobiście lub przesłać do właściwego urzędu wojewódzkiego. Odpowiedni formularz stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego, który można pobrać ze strony MPiPS.
Oferty będą podlegać kryteriom oceny formalnej, a więc np. czy zostały złożone przez uprawniony podmiot i na odpowiednim druku, oraz merytorycznej. Na tym drugim poziomie oceny pod uwagę będą brane m.in. sytuacja ekonomiczno-demograficzna danej jednostki, liczba seniorów mogąca skorzystać z nowej placówki oraz kalkulacja kosztów. Wyniki konkursu mają być ogłoszone niezwłocznie po ocenie ofert.