Ostatniego dnia sierpnia tego roku wchodzi w życie ustawa z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 693). Na jej podstawie będą powoływane wojewódzkie rady konsultacyjne ds. działaczy opozycji i osób represjonowanych. Będą one działały przy zarządach województw, które zapewniają ich obsługę techniczno-administracyjną. Do tego gremium marszałkowie województw będą powoływać od 5 do 9 osób – mieszkańców danego województwa – które zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności lub innym odznaczeniem lub orderem za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka. Aby takie rady mogły zacząć działalność od 31 sierpnia 2015 r., minister pracy i polityki społecznej przygotował projekt rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu pracy wojewódzkich rad konsultacyjnych ds. działaczy opozycji i osób represjonowanych.
Zadaniem nowych rad będzie opiniowanie przekazanych przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosków o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Rady będą także oceniać wnioski o pomoc pieniężną i świadczenie pieniężne oraz analizować sytuację życiową ubiegających się o wsparcie.
Aby nowa rada sprawnie działała, projekt rozporządzenia wskazuje, że jej posiedzenia będą się odbywać w ciągu 30 dni od dnia wpływu pierwszego wniosku o potwierdzenie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej. Termin ten będzie liczony od ostatniego dnia posiedzenia rady.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji