Weteranom oraz osobom prześladowanym przysługują dodatkowe uprawnienia. Mają między innymi prawo do zniżkowych przejazdów komunikacją miejską, pociągami i autobusami.

Czy weteran kupi tańszy bilet na pociąg

Żołnierz Armii Krajowej kilka razy do roku odwiedza współtowarzyszy mieszkających w innych miastach. Czy kupując bilet, może skorzystać ze specjalnej zniżki?

TAK

Kombatanci mają prawo do ulgowych przejazdów międzymiastowych. Zniżka wynosi 51 proc. przy podróży koleją w klasie pierwszej i drugiej pociągu osobowego oraz pospiesznego. Taki sam upust jest wtedy, gdy kombatant zdecyduje się na przejazd autobusem zwykłym lub przyspieszonym. W obu jednak przypadkach ze zniżki można korzystać wyłącznie przy zakupie biletów jednorazowych. Osoby posiadające legitymacje kombatanckie i inne osoby uprawnione mogą również podróżować, korzystając ze zniżkowych biletów jednorazowych na pociągi inne niż osobowe i pospieszne, pod warunkiem że przejazdy odbywają się wyłącznie klasą 2. Także w tym przypadku ulga wynosi 51 procent.
Podstawa prawna
Art. 20 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).

Czy wdowa ma prawo do zniżkowych biletów

W kwietniu tego roku zmarł żołnierz walczący w czasie II wojny światowej. Wdowa pobiera rentę rodzinną po mężu. Czy będzie mogła korzystać z części przywilejów po zmarłym?
TAK
Wdowom lub wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne – pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych przysługuje 51-proc. ulga na przejazd komunikacji krajowej przy przejazdach 1 i 2 klasą pociągów osobowych i pośpiesznych oraz w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych. Mają też prawo zakupu biletu za 49 proc. ceny, jeśli zdecydują się na przejazd autobusami w komunikacji zwykłej i przyspieszonej. Także w tym przypadku zniżka przysługuje wyłącznie przy zakupie biletów jednorazowych. Wdowy lub wdowcy nie mają jednak prawa do 50-proc. zniżki kombatanckiej przy przejazdach komunikacją miejską. Ponieważ jednak z reguły są na rencie lub emeryturze, takie prawo przysługuje im z tego tytułu. Dodatkowo współmałżonek zmarłego kombatanta ma prawo do ryczałtu energetycznego w wysokości 165,88 zł i dodatku kompensacyjnego w kwocie 31,23 zł miesięcznie.
Podstawa prawna
Art. 20 ust. 3 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).

Czy kombatant musi czekać w kolejce do lekarza

W czasie wspólnego wyjazdu senior rodu zachorował. Ponieważ starszy pan jest kombatantem, rodzina uważała, że szpital ma obowiązek przyjąć go poza kolejnością. Czy placówka może odmówić?
NIE
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Takie osoby muszą zostać przyjęte do lekarza lub do szpitala w dniu zgłoszenia, a jeśli nie jest to możliwe, powinien zostać wyznaczony termin poza kolejnością przyjęć wynikającej z listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
W szpitalach, przychodniach i aptekach powinny być wywieszone informacje, że kombatanci obsługiwani są poza kolejnością.
Podstawa prawna
Art. 47c ustawy 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).

Czy pomoc może być przeznaczona na remont

Stan zdrowia kombatanta wymaga, aby poruszał się na wózku inwalidzkim. Konieczne jest jednak przeprowadzenie remontu polegającego na budowie podestów i podjazdów w mieszkaniu. Koszt dostosowania mieszkania jest zbyt dużym obciążeniem dla zainteresowanego. Czy może liczyć na pomoc finansową?
TAK
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przypadku trudnej sytuacji materialnej przyznaje osobom uprawnionym wsparcie finansowe. Pieniądze mogą być przyznane na dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgniarskiej.
Podstawa prawna
Art. 19a ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).

Czy wysokość przychodów ma wpływ na pomoc

Ze względu na stan zdrowia kombatant musi kupić sprzęt rehabilitacyjny i dodatkowo opłacić pomoc pielęgniarki. Czy, pobierając niską emeryturę, ma prawo do wsparcia?
TAK
Uprawnionym do przyznania pomocy jest szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który dokonuje podziału środków na pomoc pieniężną, przy czym taka forma wsparcia jest zadaniem zleconym gminie. Przyznaje ją i udziela kierownik ośrodka pomocy społecznej działający z upoważnienia rady gminy. Osobom pobierającym rentę inwalidy wojennego pomoc tę przyznają i udzielają Związek Inwalidów Wojennych RP i Związek Ociemniałych Żołnierzy RP. Nowe rozwiązania uchwalone przez Sejm zakładają jednak uzależnienie przyznawania pomocy od osiąganego dochodu. Dla osoby samotnie gospodarującej nie może on przekraczać 220 proc. kwoty najniższej emerytury. W większej rodzinie dochód takiej osoby nie może przekraczać 150 proc. najniższej emerytury. Natomiast dochód osoby samotnie gospodarującej pobierającej rentę inwalidy wojennego lub wojskowego nie może być wyższy niż 300 proc. najniższej emerytury.
Podstawa prawna
Art. 19a ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).

Czy za represje należą się bezpłatne leki

Liczne pobyty w więzieniu spowodowały, że osoba represjonowana wymaga teraz długotrwałego leczenia. Niestety sytuacja finansowa zainteresowanego jest bardzo zła. Czy może ubiegać się o bezpłatne leki?
TAK
Osoby represjonowane mogą korzystać z licznych uprawnień. Wśród nich jest prawo do bezpłatnych leków. Aby to było możliwe, medykamenty te muszą mieć oznaczenie symbolem Rp w decyzji dopuszczającej do obrotu oraz obowiązkowo być wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych zostało ograniczone do wysokości limitu ceny określonego w przepisach. Osoba represjonowana ma także prawo do wykonywania ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego finansowanego ze środków publicznych bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Dokumentem potwierdzającym uprawnienia jest legitymacja osoby represjonowanej wydawana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Recepta wystawiana dla osoby represjonowanej musi zawierać jej numer PESEL.
Podstawa prawna
Par. 1–6 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej (Dz.U. z 2003 r. nr 61, poz. 539).
Art. 45–47, art. 57 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.).

Czy senior kupi tańszy bilet

Ze względu na stan zdrowia kombatant przeprowadził się do swoich dzieci w dużym mieście. Z powodu częstych wizyt u lekarza i na zabiegi rehabilitacyjne często korzysta z komunikacji miejskiej. Czy musi płacić pełną cenę biletu?
NIE
Kombatanci i osoby uprawnione mogą korzystać z ulgi na przejazdy, która wynosi 50 proc. ceny biletu. Dzięki temu taniej podróżują tramwajami, autobusami i metrem.
Podstawa prawna
Art. 20 ust. 1 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).

Czy kombatant ma pierwszeństwo w przyznaniu pomocy

Stan zdrowia emerytowanego żołnierza posiadającego uprawnienia kombatanckie na tyle się pogorszył, że potrzebuje całodobowej opieki. Mieszka sam i nie ma kto się nim opiekować, więc złożył wniosek o przyznanie mu miejsca w domu opieki społecznej. Czy ma pierwszeństwo w przyznaniu miejsca?
TAK
Kombatanci i inne osoby uprawnione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów.

Podstawa prawna

Art. 18 ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 ze zm.).