Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzielone w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przyznawane są na konkretne projekty. Jakie projekty mogą uzyskać dofinansowanie, określa dokument zatytułowany Szczegółowy Opis Priorytetów POKL. Jest on jednak bardzo obszerny. Tymczasem firmy zainteresowane szkoleniem pracowników powinny poznać m.in. Poddziałania 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo przedsiębiorstw będące częścią wdrażanego przez urzędy marszałkowskie Priorytetu VIII: regionalne kadry gospodarki. Aby otrzymać wsparcie, należy przystąpić do konkursu, zwanego też naborem, ogłaszanego przez tzw. instytucję wdrażającą (I.W.). W większości województw jest nią urząd marszałkowski, ale w niektórych również wojewódzki urząd pracy. Instytucje te jednak przyznają pomoc tylko na projekty regionalne, czyli obejmujące dane województwo.

Jak się dowiedzieć o konkursie

Zwykle na głównej stronie urzędu znajduje się odnośnik do funduszy unijnych. W nim z kolei należy znaleźć link do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W tej zakładce powinny znajdować się informacje o trwających konkursach, także tych na projekty objęte Poddziałaniem 8.1.1. W większości województw zakończono już przyjmowanie wniosków do pierwszych, tzw. pilotażowych konkursów. Z powodu braku rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach POKL, były one przeznaczone tylko dla samych pracowników, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swe kwalifikacje. Po wydaniu przez resort stosownych przepisów, konkursy będą jednak skierowane także do firm chcących szkolić swoich pracowników. Będą one ogłaszane w kolejnych miesiącach tego roku. Na przykład województwo kujawsko-pomorskie planuje organizować nabór na przełomie marca i kwietnia, a także w III kwartale. Firmy, które nie uzyskały dofinansowania w jednym konkursie, mogą starać się o nie w kolejnym. Wówczas, mając już doświadczenie w aplikowaniu o unijne wsparcie, mają większą szansę na jego otrzymanie. Dlatego należy śledzić strony internetowe z informacjami o konkursach. Warto też przestudiować ogłoszenia i dokumenty z już zakończonych konkursów. Dzięki temu łatwiej będzie spełnić wymagania podczas następnego naboru.

Przygotowanie wniosku

W ogłoszeniu konkursowym podawane są wszystkie ważne informacje dotyczące konkursu, czyli terminy i miejsce przyjmowania wniosków, kwota dostępna w danym konkursie, zasady konkursu, wymagania dotyczące wnioskodawców, beneficjentów itd. Zależnie od województwa mogą być one różne. Pewne zasady są jednak identyczne w całej Polsce. Wniosek musi być przygotowany w specjalnym programie, tzw. generatorze wniosków. Można go ściągnąć ze strony www.efs.gov.pl. Składa się on w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w pliku xml i pdf. Na płycie warto napisać niezmywalnym flamastrem numer konkursu, nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu oraz sumę kontrolną (patrz ramka). Do wniosku należy też dodać wymagane załączniki. W obecnym okresie programowania jest ich znacznie mniej niż w poprzednim. Zwykle IW wymaga jedynie przedstawienia sprawozdania finansowego.

Dwie oceny

Wszystkie złożone projekty podlegają dwóm ocenom. Pierwsza, formalna, polega na sprawdzeniu, czy wniosek został złożony we właściwej instytucji, jest wypełniony na dobrym formularzu, czy zgadza się suma kontrolna. Jeśli wniosek nie spełnia chociaż jednego wymogu formalnego, jest odrzucany, bez możliwości jego poprawienia. Podczas drugiej oceny wniosek jest sprawdzany pod kątem merytorycznym. Komisja Oceny Projektów (KOP) sprawdza, czy spełnia on kryteria horyzontalne (czy jest zgodny z założeniami POKL), merytoryczne (czy projekt jest dobrze uzasadniony) i strategiczne (czy spełnia dodatkowe warunki, premiowane w danym województwie). Na przykład, w województwie lubelskim, w trwającym właśnie konkursie, dodatkowo punktowane będą projekty adresowane do osób po 50. roku życia. Za przygotowanie projektu skierowanego do tej grupy można dodatkowo otrzymać 10 punktów.

Ranking projektów

Podczas oceny merytorycznej wnioski są punktowane. Aby projekt został przyjęty do realizacji, musi uzyskać co najmniej 60 ze 100 punktów oraz przynajmniej 60 proc. punktów z poszczególnych części oceny. W obecnym okresie programowania osoby oceniające nie są anonimowe. Lista członków KOP jest podawana do publicznej wiadomości razem z listą projektów zatwierdzonych do dofinansowania.

SIEDEM NAJCZĘSTSZYCH BŁĘDÓW

Najczęstsze błędy pojawiające się we wnioskach o dofinansowanie:

•  brak wymaganych dokumentów finansowych

•  brak drugiego kompletu dokumentów

•  niezgodna suma kontrolna na wersji papierowej lub elektronicznej wniosku

•  brak pieczątki za zgodność z oryginałem

•  niewpisanie numeru konkursu

•  zbyt mała lub zbyt duża wartość projektu

•  brak wersji w PDF na CD lub DVD

SUMA KONTROLNA

Jest to kombinacja liter i cyfr, znajdująca się w lewym górnym rogu wniosku, nadawana automatycznie przez generator wniosków. Musi być ona identyczna na każdej stronie oryginału wniosku, kopii oraz wersji elektronicznej. Jej zmianę powoduje wprowadzenie jakiejkolwiek poprawki na stronie, nawet dopisanie jednej litery. Jeśli wniosek zapisany w generatorze wniosków w formacie xml jest otwierany w innym formacie, np. MS Word lub Internet Explorer, to suma także się zmienia. Gdy sumy się nie zgadzają, to oznacza, że wersja papierowa jest różna od elektronicznej i wniosek jest odrzucany podczas pierwszej oceny, tzw. formalnej.