Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to nieodłączny element wsparcia osób z niepełnosprawnościami w ich aktywności zawodowej. Kiedy pracodawca powinien odprowadzać składki na PFRON? Ile one wynoszą? Czy jest to obowiązkowe?

Każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie jest niższy niż 6 proc., musi odprowadzać składki do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mniejsze firmy nie posiadają takiego obowiązku.

Wyjątek stanowią zarówno państwowe jak i prywatne szkoły, zakłady kształcenia nauczycieli, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne. Tam wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi 2 proc.

Próg ten może zostać obniżony, jeśli pracodawca zatrudnia osoby, ze schorzeniami, które w sposób szczególny utrudniają wykonywanie pracy.

Ile wynosi składka na PFRON?

Jakiej wysokości kwoty pracodawcy muszą co miesiąc wpłacać do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Wysokość składki wylicza się na podstawie iloczynu 40,65% przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem, które zapewnia osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami (6 lub 2 proc.), a rzeczywistym wskaźnikiem zatrudnienia tych osób.

Dla ułatwienia można zapisać to wzorem: Ks = 40,65% x Pw x (Zp x 6% – Zn)

Ks - kwota składki / Pw - przeciętne wynagrodzenie / Zp - zatrudnieni pracownicy / Zn - zatrudnieni niepełnosprawni

Przykład:

Jeśli pracodawca zatrudnia 25 osób na pełen etat, a przeciętne wynagrodzenie w firmie wynosi 4500 złotych. Do tego zatrudnienie osób niepełnosprawnych do zwolnienia ze składki wynosi 6 proc, a rzeczywiste jest równe 4 proc. to:

(40,65%*7430,65) x (25x6%-1) = 3020,56 x (1,5 x 1) = 3020,56 x 1,5 = 4530,84 zł

Przeciętne wynagrodzenie w kwietniu 2023 r. wyniosło 7430,65 zł.

Kto nie musi płacić składek na PFRON?

Składka na PFRON jest obowiązkiem pracodawców. Są jednak wyjątki, które pozwalają tego uniknąć. Chodzi między innymi o wspomnianą wcześniej liczbę zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo ze składki zwolnione są mikroprzedsiębiorstwa, a także niektóre organizacje non-profit. W dużej mierze zależy to od ich statusu prawnego i rodzaju działalności.

Osoby, które prowadzą hospicjum, DPS, zakład opiekuńczo-leczniczy, a także przedsiębiorstwa w likwidacji - również są zwolnione od płacenia tej składki.

Do którego dnia miesiąca przedsiębiorcy muszą płacić składki na PFRON?

Firmy zobowiązane do płacenia na PFRON muszą uiszczać składki do 20. dnia miesiąca, następującego po tym, w którym przedsiębiorca spełniał przesłanki obowiązku zapłaty. Jeśli termin ten będzie przypadał w święto, lub inny dzień wolny od pracy, firma musi dokonać zapłaty w dniu następującym po terminie.

Wpłaty na PFRON w dużej mierze są obowiązkowe, a firmy nie mogą ich pomijać. To ogromne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, które dzięki pieniądzom pozyskanym z funduszu mogą znaleźć zatrudnienie umożliwiające im rozwój zawodowy, a także sfinansować działania związane z rehabilitacją i integracją społeczną.