Taka zasada obowiązuje już od 21 kwietnia br. Jednak dopiero dziś wchodzą w życie przepisy wykonawcze, które uwzględniają zbieg świadczeń przy przyznawaniu renty socjalnej. Zawiera je nowelizacja rozporządzenia w sprawie przyznawania renty socjalnej (z 17 kwietnia 2023 r., Dz.U. poz. 869).

W nowelizacji zamieszczono zmieniony wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej. Na skutek tej zmiany obecnie od osoby ubiegającej się o rentę socjalną wymagane jest podanie informacji o posiadaniu prawa do świadczenia pieniężnego dla członka rodziny funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Informację tę należy podać w pkt 5 części IV wniosku wraz z nazwą organu, który ustalił prawa do świadczenia, oraz numerem decyzji.

Powodem zmian jest nowelizacja ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 240 ze zm.). Uregulowano w niej kwestię zbiegu świadczenia pieniężnego z rentą socjalną. Od 21 kwietnia w tego rodzaju przypadkach kwota renty ulega takiemu obniżeniu, aby oba świadczenia łącznie nie przekraczały 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obecnie to 200 proc. pomnożone przez 1588,44 zł, czyli 3176,88 zł. Jednocześnie jednak kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Poza tą zmianą w części IV załącznika skreślono też dotychczasowy pkt 7. Dotyczy on informacji o przychodach, które od 1 stycznia 2021 r. nie mają już wpływu na zawieszanie prawa do renty socjalnej.

Ponadto w rozporządzeniu z 26 września 2003 r. w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz.U. poz. 1656 ze zm.) zmieniono także regulację dotyczącą dokumentowania legalnego pobytu w Polsce cudzoziemców i członków ich rodzin. W przepisie po zmianach przewidziano, że kopia dokumentu potwierdzającego pobyt na potrzeby wniosku o przyznanie renty socjalnej może być uwierzytelniona również przez dyrektora centrum usług społecznych. Wcześniej musiała być uwierzytelniona przez ZUS lub kierownika ośrodka pomocy społecznej. Dotyczy to sytuacji, gdy dyrektor centrum usług społecznych składa wniosek o rentę socjalną, w przypadku gdy OPS przekształcono w centrum usług społecznych (na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, Dz.U. poz. 1818).

Nowelizacja rozporządzenia zawiera też przepis przejściowy. Przewiduje on, że wnioski o przyznanie renty socjalnej złożone i nierozpatrzone przed dniem jej wejścia w życie podlegają rozpoznaniu na podstawie nowych przepisów bez konieczności ponownego ich składania. ©℗