Do PPK można „zapisać” tylko osobę zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK. Potrzebny jest do tego odpowiedni okres zatrudnienia.

Spółka zamierza zatrudnić na lato 2 studentów (od 12 czerwca do 8 września 2023 r.). Jeden z nich zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a drugi - w wieku 24 lat - na podstawie umowy zlecenia. Spółka „zapisuje” do PPK osoby, które w niej pracują, tak szybko, jak to możliwe. Czy będzie mogła obu tych studentów „zapisać” do PPK?

Nie, uczestnikiem PPK będzie mógł zostać tylko student zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Student w wieku poniżej 26 lat, z którym zostanie zawarta umowa zlecenia, nie będzie osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK, w związku z czym spółka nie będzie mogła zawrzeć dla niego umowy o prowadzenie PPK.

Status osoby zatrudnionej

Do PPK można „zapisać” tylko osoby zatrudnione w rozumieniu ustawy o PPK. Należą do nich m.in.:
• pracownicy (z wyjątkiem m.in. młodocianych) oraz
• osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
- tylko wówczas, gdy podlegają z tych tytułów obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Student, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, będzie osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK, w związku z czym będzie mógł zostać uczestnikiem tego programu. Natomiast student w wieku 24, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, nie będzie podlegać z tytułu zlecenia ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w związku z czym spółka nie „zapisze” go do PPK.Zawarcie umowy o prowadzenie PPK

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK, podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu osobą zatrudnioną.
Dla studenta, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę od 12 czerwca do 8 września, umowę o prowadzenie PPK będzie można zawrzeć najwcześniej 15 dnia zatrudnienia (26 czerwca), a najpóźniej w ostatnim dniu zatrudnienia (8 września) - nie można „zapisać” do PPK osoby, której zatrudnienie w danym podmiocie jest zakończone.

Przykład

Załóżmy, że pracodawca „zapisuje” osoby zatrudnione do PPK 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia. W przypadku pracownika zatrudnionego 12 czerwca 90 dni zatrudnienia upłynie 9 września, a 10 dzień następnego miesiąca to 10 października. Pracodawca nie może jednak zawrzeć umowy o prowadzenie PPK dla pracownika zatrudnionego do 8 września później niż w tym dniu. Jeżeli nie zawrze dla niego tej umowy do końca okresu zatrudnienia, pracownikowi nie będą przysługiwać roszczenia z tego tytułu.
Do okresu zatrudnienia, potrzebnego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK, wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w danym podmiocie. Jeżeli pracownik zostanie ponownie zatrudniony u tego pracodawcy np. 1 czerwca 2024 r. na okres do 31 lipca 2024 r., to do jego okresu zatrudnienia, potrzebnego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK, trzeba będzie wliczyć już przepracowane 89 dni (od 12 czerwca do 8 września 2023 r.), w związku z czym pracodawca zawrze w jego imieniu umowę o prowadzenie PPK najpóźniej 10 lipca 2024 r.

Wpłaty do PPK

Po „zapisaniu” do PPK studenta zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, wpłaty do PPK będą obliczane i pobierane, poczynając od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego mu po zawarciu tej umowy. Wpłaty do PPK oblicza się i pobiera z wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o PPK. Należy przekazać je do instytucji finansowej do 15 dnia następnego miesiąca.

Ważne

Wynagrodzeniem w rozumieniu ustawy o PPK jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy (do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Przykład

Załóżmy, że ze studentem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę spółka zawrze dodatkowo umowę zlecenia (np. na okres od 1 do 6 września 2023 r., czyli w czasie trwania umowy o pracę, przy czym wypłata wynagrodzenia z tego tytułu nastąpi 15 września). W przypadku umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą, wynagrodzenie z tytułu tej umowy zlecenia stanowi przychód ze stosunku pracy. Powoduje to, że także od wynagrodzenia z tytułu tej umowy zlecenia spółka obliczy i pobierze wpłaty do PPK - mimo, że wypłata wynagrodzenia nastąpi już po ustaniu stosunku pracy.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:
ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46),
ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.).

Anna Puszkarska, Ekspert PFR Portal PPK