PFRON to skrót od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to instytucja utworzona w Polsce, której zadaniem jest finansowanie i wspieranie rehabilitacji oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

PFRON został utworzony w celu realizacji polityki państwa w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia im równych szans i możliwości uczestnictwa w życiu społecznym.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi wiele działań. Można do nich zaliczyć m.in. finansowanie różnego rodzaju programów i projektów na rzecz rehabilitacji, wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, udzielanie dotacji na zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy dofinansowanie budowy i modernizacji placówek opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

PFRON jest finansowany ze środków publicznych, m.in. z 1,5% wpłacanego przez pracodawców na Fundusz Pracy oraz ze środków z budżetu państwa. Celem PFRON jest poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych i umożliwienie im pełnowymiarowego uczestnictwa w społeczeństwie.