17 maja mija termin dla pracowników i innych ubezpieczonych na złożenie wniosków o przeliczenie zasiłków macierzyńskich za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Również w tym dniu wchodzą w życie zmiany w przepisach o dokumentacji pracowniczej, co oznacza, że od tej daty działy kadr muszą już gromadzić dokumenty na nowych zasadach. A zmiany w innych przepisach wykonawczych już czekają w kolejce.

Ostatnia chwila, by złożyć podanie

Terminy na złożenie wniosków wynikają z przepisów przejściowych nowelizacji kodeksu pracy z 9 marca 2023 r. (Dz.U. poz. 641). Chodzi konkretnie o art. 39 i 40 tej ustawy. Pierwszy z nich dotyczy przypadku, gdy ubezpieczony w dniu wejścia w życie ustawy (czyli 26 kwietnia 2023 r.) pobiera zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, adopcyjnego lub rodzicielskiego. Drugi natomiast odnosi się do ubezpieczonego, który przed dniem wejścia w życie ustawy złożył wniosek o zasiłek za okres jednego z ww. urlopów, ale na 26 kwietnia nie rozpoczął jego pobierania. W obydwu tych sytuacjach obowiązuje ta sama zasada – aby korzystać z zasiłku w wyższej wysokości, trzeba złożyć wniosek o ustalenie nowej wysokości zasiłku w terminie 21 dni od wejścia w życie ustawy, czyli do 17 maja (włącznie). Dzięki temu będzie można skorzystać z zasiłku w wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru zamiast 80 proc. – w przypadku tzw. długiego wniosku (obejmującego łącznie urlop/zasiłek macierzyński i rodzicielski), albo 70 proc. zamiast 60 proc. – w przypadku wniosku o sam urlop rodzicielski. Zasiłek w zmienionej wysokości będzie przysługiwać od 26 kwietnia do końca urlopu. Niezłożenie wniosku oznacza, że ubezpieczony korzysta z zasiłku na dotychczasowych zasadach.

Tego samego dnia mija też termin na wniosek o udzielenie urlopu adopcyjnego dla pracowników uprawnionych do tego urlopu w dniu wejścia w życie nowelizacji (art. 33 k.p.). Może go złożyć pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie, ale dotychczas nie złożył w terminie podania o urlop, np. z uwagi na nieprecyzyjną regulację k.p. Taki urlop ma zostać teraz udzielony do 35 dni od wejścia w życie ustawy, czyli do 31 maja.

Przepisy wykonawcze już czekają

17 maja to również data wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 879) – szczegółowo o zmianach z niego wynikających i problemach, jakie na ich gruncie mogą wyniknąć, pisaliśmy w tekście: „Nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej zrobią zamieszanie”, DGP nr 90/2023. Od tego dnia trzeba więc będzie wpinać do części B akt osobowych pracownika dokumenty dotyczące elastycznej organizacji pracy, a także wnioski zatrudnionych o zmianę rodzaju umowy na bezterminową lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy czy też np. o wskazanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy na okres próbny (a także odpowiedzi pracodawcy na nie). Natomiast w dokumentacji pozaaktowej (w sprawach związanych ze stosunkiem pracy) znajdą się m.in. wnioski pracownika dotyczące zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych oraz urlopu opiekuńczego.

Na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje jeszcze nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Miała ona zostać ogłoszona wczoraj (do chwili zamknięcia tego wydania DGP to nie nastąpiło). Z kolei do 17 maja w Dzienniku Ustaw ma pojawić się nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich. ©℗