Przedstawiciel firmy sprzedającej środki ochrony indywidualnej do pracy na wysokości próbował nam sprzedać sprzęt razem ze szkoleniem dotyczącym właściwego użytkowania tych środków. Czy takie szkolenie jest obowiązkowe?
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów bhp jest nieodpłatne zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających ich przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, oraz informowanie ich o sposobach posługiwania się tymi środkami. Tak wynika wprost z art. 2376 par. 1 k.p. Podobne obowiązki określa w par. 39c w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy rozporządzenie z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), który stanowi, że do obowiązków pracodawcy należy m.in. informowanie pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej, a także przekazywanie im informacji o tych środkach i zasadach ich stosowania. A w razie potrzeby pracodawca powinien zorganizować pokazy używania tych środków.
Zatem każdorazowe dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej łączy się także z powinnością poinformowania ich o sposobach posługiwania się tymi środkami. Przepisy nie narzucają jednak szczególnej formy wypełnienia tego obowiązku. W związku z tym, w mojej ocenie, powinno to nastąpić w ramach szkolenia wstępnego z dziedziny bhp (a dokładnie – instruktażu stanowiskowego). Zgodnie bowiem z art. 2373 par. 1 k.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podstawa prawna
Art. 2376 par. 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).