Pracodawca chce zatrudniać pracowników niepełnosprawnych i zastanawia się, jakie warunki powinien spełniać, aby mógł ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Czy musi mieć status zakładu pracy chronionej? Czy dofinansowanie przysługuje na osoby zatrudnione na umowę-zlecenie?
Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być pracodawca: prowadzący zakład pracy chronionej, zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc., albo zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie do kosztów płacy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, pracodawca m.in. nie może:
Reklama
● mieć zaległości wobec funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł,

Reklama
● znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w art. 2 ust. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 187, s. 1).
Dofinansowanie przysługuje na pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych zgodnie z przepisami prawa pracy oraz na niepełnosprawnych wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (dalej: ustawa). Dofinansowanie nie przysługuje więc na osoby, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne (o dzieło, umowa-zlecenie).
Jednym z warunków uzyskania dofinansowania na konkretnego pracownika niepełnosprawnego jest uzyskanie na niego efektu zachęty, czyli wykazanie wzrostu zatrudnienia w miesiącu przyjęcia danego pracownika.
Zgodnie z art. 26b ust. 7 i 8 ustawy miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika w części finansowanej ze środków publicznych, chyba że pracodawca sfinansował wynagrodzenie tego pracownika: ze środków publicznych z prowadzonej działalności (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), albo z dochodów publicznych (o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych).
Podstawa prawna
Art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).
Dziennik Gazeta Prawna