Placówki te wykonują zadania odpowiadające świadczeniom z zakresu pomocy społecznej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował wzorce umów, na podstawie których domy opieki zawierają umowy z klientami.

Kontrola wykazała, że 76 procent skontrolowanych przedsiębiorców przewidywało możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w razie nieterminowego uiszczania opłat za opiekę. Tymczasem powinno to być poprzedzone wezwaniem do zapłaty i wyznaczeniem jej dodatkowego terminu.

71 procent domów opieki zatrzymywało wniesione z góry opłaty, gdy usługa nie została w pełni zrealizowana, choć, zgodnie z prawem, usługodawca nie może odmówić konsumentowi zwrotu zapłaty za niewykorzystane świadczenia. Może jedynie zatrzymać kwotę, odzwierciedlającą wartość wykonanej usługi.

56 procent domów opieki przewidywało możliwość podwyższenia wynagrodzenia, podczas gdy zgodnie z prawem każda zmiana umowy wymaga zgody konsumenta.

UOKiK wystąpił do przedsiębiorców z wezwaniem do zmiany stosowanych wzorców umów. Kontrola, przeprowadzona w ubiegłym roku, objęła województwo zachodniopomorskie i pomorskie. W tym roku ma zostać rozszerzona na resztę kraju.