Przy udzielaniu ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) istotne jest, aby produkcja lub usługa zawierała wkład własny. Dlatego jeśli firma cateringowa kupiła owoce, ale nie zostały one przetworzone, np. na sałatkę, to wtedy taki wydatek nie jest uwzględniany przy obliczaniu kwoty obniżenia.

Tak wynika z wyjaśnienia przedstawionego przez PFRON na pytanie dotyczące zasad udzielania ulg we wpłatach na ten fundusz przez firmy zajmujące się cateringiem i przygotowywaniem posiłków.

– W przypadku pracodawców zajmujących się taką działalnością pojawiają się wątpliwości, czy uldze podlega w całości kompleksowa usługa cateringu, czy jednak należy wyłączyć z niej np. wydatki poniesione na zakup produktów nieprzetworzonych, takich jak owoce i napoje – mówi Edyta Sieradzka, ekspert ds. zatrudnienia osób z niepełno sprawnościami, która współpracuje z Federacją Przedsiębiorców Polskich.

PFRON w odpowiedzi wskazuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.) wpłata na fundusz może zostać obniżona z tytułu zakupu produkcji lub usługi (z wyjątkiem handlu) od pracodawcy posiadającego określoną tym przepisem strukturę zatrudnienia pracowników z dysfunkcjami zdrowotnymi. Jednocześnie art. 22 ust. 8 stanowi, że kwotę ulgi oblicza się wyłącznie w odniesieniu do produkcji lub usług własnych sprzedającego. Te przepisy muszą być czytane łącznie, co oznacza, że pracodawca musi nie tylko mieć w swojej ofercie dane usługi lub produkcję czy formalnie je firmować, lecz także samemu wytworzyć produkty i zrealizować usługi. Nie może też być pośrednikiem w sprzedaży już wytworzonej produkcji lub świadczonej usługi. Kluczowy jest wkład własny sprzedającego i dlatego może on wystawić informację o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON tylko w stosunku do tego, co sam wytworzył lub wykonał. Konieczna jest zatem pewna wartość dodana ze strony pracodawcy udzielającego ulgi.

Jeżeli więc w ramach usługi cateringu i przygotowywania posiłków zakupione zostały produkty, np. owoce i napoje, które zostaną tak przetworzone, że zmienią swoje właściwości, to wtedy poniesiony koszt jest uwzględniany przy obliczaniu kwoty obniżenia. Jak tłumaczy PFRON, dotyczy to np. takiej sytuacji, gdy pracodawca kupił różne owoce i następnie przyrządził z nich sałatkę owocową. Inny podany przez fundusz przykład to zakup przez firmę cateringową soków, potem wykorzystanych do przyrządzenia nowego napoju, w którym znalazły się dodatkowo woda czy plasterki owoców.

Natomiast inaczej wygląda to w przypadku, gdy pracodawca kupił owoce – pracownicy je umyli, rozłożyli na talerzach i postawili na stołach, albo soki, które zostały przelane do dzbanków i również trafiły na stoły. Tutaj nie doszło do przetworzenia zakupionych produktów, zostały one jedynie wystawione jako gotowe do spożycia. W efekcie koszt ich zakupu nie może być brany pod uwagę przy wyliczaniu kwoty ulgi we wpłacie na PFRON. Może być zaś uwzględniony koszt umycia, rozłożenia na talerzach czy przelania do dzbanków. ©℗