W ślad za nowelizacją kodeksu pracy wejdą w życie modyfikacje w dwóch rozporządzeniach – w sprawie świadectwa pracy oraz dokumentacji pracowniczej.

Zacznie też obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących uprawnień rodzicielskich. W chwili zamykania tego wydania DGP zmiany nie zostały jeszcze ogłoszone w Dzienniku Ustaw. Znana jest natomiast treść nowelizacji dwóch pierwszych rozporządzeń w wersji po konsultacjach społecznych – w porównaniu do pierwotnych wersji projektów nie uległy one zasadniczym zmianom.

Po zmianach w świadectwie pracy trzeba będzie zamieszczać informacje o liczbie dni lub godzin zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. To samo dotyczy liczby dni urlopu opiekuńczego i okazjonalnej pracy zdalnej.

Z kolei w części B akt osobowych będą gromadzone m.in. wnioski o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, a także dokumenty dotyczące elastycznej organizacji pracy. Natomiast wnioski dotyczące zwolnienia z powodu siły wyższej oraz urlopu opiekuńczego będą trafiać do dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Według ostatnich dostępnych projektów nowe przepisy wejdą w życie po siedmiu dniach od ogłoszenia. Niewykluczone jednak, że okres ten zostanie skrócony. ©℗